Äänekosken Vihreät: Kannanotto perusopetuksen resurssien tarkistamisesta


Äänekoskella on hyvä kouluverkko. Koulurakennuksia peruskorjataan ja uusia rakennetaan. Kaupungin taloudellinen tilanne on kohentunut. Kaupungilla olisi nyt mahdollisuus saada mainetta hyvänä koulukaupunkina, jos huomiota kiinnitettäisiin entistä enemmän myös perusopetuksen resursseihin. Olisiko nyt oikea aika tarkistaa opetusryhmien kokoon liittyviä päätöksiä?

Kaupunginvaltuuston päätöksellä Äänekoskella on perusopetuksen ryhmäkokojen ylärajoiksi asetettu erillisluokissa 25 oppilasta ja yhdysluokissa 24 oppilasta. Rajoista on pidetty tarkasti kiinni eikä niihin ole tehty poikkeuksia millään perusteilla. Käytännössä ongelmia on syntynyt esimerkiksi isojen alkuopetuksen ryhmien ja suurten 24 oppilaan yhdysluokkien vuoksi. Vaikka keskimääräiset opetusryhmien koot näyttävät Äänekoskella sopivilta, keskiarvot eivät kerro koko totuutta tilanteesta.

Opetusryhmän koko ei koskaan voi olla ainoa peruste resurssien jakamiseen, vaan oppilaiden erilaiset yksilölliset tarpeet on huomioitava ja näin on Äänekoskellakin pyritty toimimaan. Tarpeet voivat olla oppimisvaikeuksia, käyttäytymishäiriöitä tai erityislahjakkuuksia. Kouluilla on käytössä jakotunteja, resurssiopettajia ja koulunkäynnin ohjaajia, joiden avulla pyritään helpottamaan suurten opetusryhmien ongelmia. Inkluusion tavoitteena on tasa-arvoinen, kaikille yhteinen koulu. Kääntöpuolena syntyy ongelmia, kun oppilailla on hyvin erilaisia tarpeita, joita on suurissa ryhmissä vaikea ottaa huomioon.

Mitä nuorempia oppilaat ovat, sitä tärkeämpää heille on koulunkäyntiin liittyvä turvallisuuden tunne, joka syntyy tutuista aikuisista, koulupäivään liittyvistä rutiineista ja rauhallisesta ympäristöstä. Esimerkiksi ohjaajien vaihtuminen kesken lukuvuoden on ongelma. Usein kouluilla ei keväällä tiedetä varmasti, keitä siellä syksyllä on töissä. Joskus opetusryhmässä voi työskennellä useitakin ammattitaitoisia aikuisia, mutta rauhallinen ja turvallinen koulupäivä ei silti toteudu.

Ehdotamme, että perusopetusryhmien kokojen ylärajat otetaan uudelleen käsittelyyn. Kohtuulliselta tuntuisi, että alkuopetuksessa 1. ja 2. luokan oppilaita olisi samassa opetusryhmässä korkeintaan 18 – 20. Yhdysluokkien erityisvaatimukset tulisi huomioida selvemmin ja ryhmäkoon ylärajaa laskea nykyisestä. Yläkouluissa oppilasryhmien koot vaikuttavat tällä hetkellä kohtuullisilta, joten huomiota tulisi kiinnittää erityisesti alakoulujen tilanteeseen ja tuoda resursseja myös sinne, missä voidaan vaikuttaa siihen, että oppilaiden ongelmiin voidaan saada apua mahdollisimman varhain.

Samalla olisi hyvä kehittää päätöksentekoa opetustoimen resurssien jakamisen osalta. Oppimisen ja kasvun lautakunta tekee päätöksen resurssien jakamisesta, mutta käytännössä lautakunnan jäsenet eivät ole mukana esityksen valmistelussa, vaan he pääsevät lukemaan hyvin laajan esityksen esityslistalta vasta juuri ennen kokousta, jolloin yksityiskohtiin on enää vaikea vaikuttaa. Lautakunnan jäsenet pitää saada mukaan resursseista päättämiseen heti talousarvion valmistelun alkuvaiheessa esimerkiksi iltakoulutyyppisen käytännön avulla yhteistyössä rehtoreiden ja johtoryhmien kanssa.

 

27.5.2018
Äänekosken Vihreät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastaa