Keskustan poliittinen kannanotto perheiden, sivistyksen ja ilmaston puolesta sekä perustulo- ja suurpetopolitiikkakannanotot


Ensi kevään eduskuntavaalit ovat selkeät linjavaalit. Silloin päätetään suomalaisen perhepolitiikan linjasta, luodaan konkreettiset askelmerkit maamme ilmastopolitiikalle ja ratkaistaan myös se, miten koko laajan Suomen kehittämiseen asennoidutaan.

Perheiden, sivistyksen ja ilmaston puolesta

Keskusta lähtee vaaleihin jatkamaan tällä vaalikaudella hyvin liikkeelle saatua työtä ihmisten hyvinvoinnin lisäämiseksi ja Suomen taloudellisen pohjan vahvistamiseksi. Työllisyyden parantaminen on edelleen yksi kärkitavoitteista. Vaikka yli 115 000 ihmistä on tällä vaalikaudella saanut työtä, työttömiä on vieläkin aivan liikaa. Samaan aikaan ammattitaitoisesta työvoimasta on puutetta koko Suomessa.

Tulevaan hallitusohjelmaan on valmisteltava osio, joka ottaa huomioon työelämään tulevien ikäluokkien pienuudesta ja sieltä poistuvien ikäluokkien suuruudesta johtuvan työvoimapulan.

Koulutus politiikan keskiöön

Koulutus ja itsensä kehittäminen on nostettava politiikan keskiöön lapsista ja nuorista ikääntyviin ihmisiin saakka. Tämä on kestävän tulevaisuuden rakentamista, parasta syrjäytymisen estämistä ja osallisuuden lisäämistä. Tähän työhön tarvitaan monipuolinen keinovalikoima. Toinen oppii paremmin tekemällä, toinen lukemalla. Toinen pystyy opiskelemaan omatoimisesti, toinen tarvitsee enemmän ohjausta.

Koulutussopimus tarjoaa mahdollisuuden opiskella laajasti myös työpaikoilla. Keskusta esittää koulutussopimuksen toteuttamisen tehostamiseksi ammatilliseen koulutukseen tuhatta uutta opettajaa ja ohjaajaa. He jalkautuisivat yrityksiin opettamaan, kouluttamaan, valmentamaan ja auttamaan. Näin varmistetaan, että opiskelija todella saa tarvitsemansa tuen työpaikalla oppimiseen.

Tervetullut lapsi

Keskustan linja on pitää huolta kaikista suomalaisista ja koko Suomesta. Painopisteen on oltava niissä, jotka nyt ovat jääneet sivuun myönteisen talouskehityksen hedelmistä: pätkätöitä tekevissä, pienituloisimmissa perheissä, opiskelijoissa ja eläkeläisissä. Erityisesti Keskusta haluaa tarttua lapsiperheköyhyyteen.

”Tervetullut lapsi” on yksi Keskustan huolenpitotavoitteista ensi kevään vaaleihin. Keskusta kannattaa lapsilisän maksamista jatkossakin kaikille lapsille kuuluvana samansuuruisena etuutena. Lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi esitämme lisäksi harkinnanvaraista täydentävää lapsilisää pienituloisille.

Keskusta on aina ollut perheiden puolestapuhuja. Niin jatkossakin. Kannatamme perhevapaajärjestelmän uudistamista. Meidän esityksemme lähtee perheistä ja niiden elämäntilanteen parantamisesta ja joustavoittamisesta. Perheiden hyvinvointi heijastuu koko yhteiskuntaan.

Perhevapaauudistuksen on oltava perheille selvä parannus. Perheillä on säilyttävä valinnanvapaus lastensa hoitomuodon ja vanhempainvapaiden jakamisen suhteen. Työelämän tasa-arvo on pidettävä uudistuksen ytimessä. Isien osallistumista lastensa hoitoon on lisättävä.  Lähtökohta on, että lapsella on oikeus molempiin vanhempiinsa. Lisäksi selvitetään isovanhempien mahdollisuutta vanhempain- ja hoitovapaan käyttöön.

Suomen metsät torjuvat ilmastonmuutosta

Toiminta lastemme ja lastenlastemme tulevaisuuden ja hyvinvoinnin eteen on keskustalaista ylisukupolvisuutta.

Ilmastonmuutoksen otamme äärimmäisen vakavasti. Päästöjä on vähennettävä ja fossiilisista polttoaineista päästävä eroon. Metsien suurvallalle ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun ei kuitenkaan tarvitse olla näivettymisen kierre.

Puunkäytöstä näyttää tulevan yksi keskeinen linjaero puolueiden välillä. Keskusta ei esitä puunkäytön vähentämistä SDP:n ja vihreiden malliin. Tulemme jatkossakin hoitamaan suomalaisia metsiä vastuullisesti. Ympäri maailmaa meiltä haetaan oppia puun kasvattamiseen ja käyttöön liittyen. Osaamista on arvostettava myös kotimaassa.

Keskustan mielestä puunkäyttöä voidaan maltillisesti lisätä, kun hiilinieluja samalla vahvistetaan. Hyvin hoidettu metsä on myös paras hiilinielu. Toimimme jatkossakin kestävän metsätalouden sekä luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi. Elämme sopusoinnussa luonnon kanssa.

Puuta on käytettävä oikein. Puulla kannattaa korvata uusiutumattomia raaka-aineita kuten muoveja pakkauksissa. Puurakentamista sekä puupohjaisten materiaalien käyttöä uusissakin tuotteissa tulee edistää. Energiakäyttöön ohjataan vain sivuvirrat ja pieniläpimittainen puu. Nämä ovat todellisia ilmastotekoja.

Perustulo on keskustalainen vaihtoehto

Suomen nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä on aikansa elänyt. Vuosien varrella kokonaisuutta on rakennettu pala kerrallaan, mikä on johtanut kohtuuttoman monimutkaiseen ja epäjohdonmukaiseen järjestelmään. Nykyinen järjestelmä ei vastaa 2000-luvun yhteiskunnan haasteisiin. Sosiaaliturvan on oltava oikeudenmukainen, yksinkertainen ja yhdenvertainen. Sosiaaliturvan pitää kohdistua niille, jotka sitä eniten tarvitsevat.

Sosiaaliturvauudistuksen käynnistämisestä on päästävä sopuun jo ensi kevään hallitusneuvotteluissa. Jokaisella puolueella on oltava oma linja siihen, kuinka uudistus toteutetaan. Keskusta vierastaa Kokoomuksen ja SDP:n vastikkeellisia malleja. Keskusta uskoo jokaiseen ihmiseen. Kun sosiaaliturvasta poistetaan tuloloukut ja työnteko on aina kannattavaa, ei erillisiä keppejä tai porkkanoita tarvita. Keskustalle työnteossa ei ole kyse vain toimeentulon hankkimisesta, vaan työ on arvo itsessään. Työ tuo mielekästä sisältöä elämään ja mahdollistaa kuulumisen osaksi työyhteisöä.

Keskustan linja perustulon toteuttamiseksi on vuodesta 1998 asti ollut negatiivinen tulovero. Negatiivinen tulovero tarkoittaa, että ihminen on oikeutettu perusturvaan, joka verottuu pois tulojen kasvaessa. Kun verotus toteutetaan järkevästi, myös käteen jäävät tulot kasvavat aina ansioiden noustessa.

Toimeentulo on ihmisoikeus. Jokaisen suomalaisen pitää voida luottaa siihen, että tapahtui elämässä mitä tahansa, heille turvataan inhimillinen toimeentulo. Perustulomalli tulee rakentaa niin, että se ottaa huomioon kaikki väestöryhmät, myös osatyökykyiset ja opiskelijat. Keskustan mallissa jokainen saa tarvitsemansa ja ansaitseman perusturvan. Perustulo tuo turvaa nykypäivän työelämässä, jossa silpputyö, projektit ja kevytyrittäjyys korvaa yhä useammin vakaan ja pitkäaikaisen ansiotulon yhdeltä työnantajalta. Perustulo antaa turvaa jokaiseen elämäntilanteeseen.

Suurpetopolitiikkaan tarvitaan enemmän kansallista liikkumatilaa

Keskustan puoluevaltuusto vaatii EU:n jäsenmaille lisää kansallista päätösvaltaa petopolitiikassa. Euroopan komissio on valmistellut linjausta, joka vaarantaisi suurpetojen kannanhoidollisen metsästyksen Suomessa. Kyse on rauhoitettujen lajien metsästystä säätelevän luontodirektiivin tulkintaohjeen muutoksesta.

Keskustan mielestä Suomen on voimakkaasti vaikutettava komissioon, jotta metsästyksen vaarantava muutos ei toteudu. Esitys on vakavassa ristiriidassa jäsenmaille luvatun liikkumavaran kanssa. Myös Euroopan parlamentti on vaatinut lisää joustavuutta petopolitiikkaan. Komissiossa valmisteltu esitys menee täysin väärään suuntaan.

Kannanhoidollinen metsästys on tärkeä osa petopolitiikan kokonaisuutta. Karhun ja ilveksen kannat ovat kasvaneet 2000-luvulla kannanhoidollisesta metsästyksestä huolimatta. Metsästys ei siis vaaranna kantojen elinvoimaisuutta, mutta mahdollistaa vahinkojen ehkäisyn ja ylläpitää suurpetojen hyväksyttävyyttä.

Kantojen säätelyn lisäksi Keskusta pitää tärkeänä suurpetojen aiheuttamien vahinkojen ehkäisyä ja korvaamista. Hallitus on valmistellut esitystä riistavahinkolain muutokseksi. Puoluevaltuusto kiirehtii sen tuomista vielä tämän eduskunnan käsittelyyn.

Riistavahinkolain muutoksen myötä suurpetojen aiheuttamat kotieläin-, irtaimisto- ja viljelysvahingot korvattaisiin aina täysimääräisesti. Tämä on vahingon kärsijöiden kannalta oikeus ja kohtuus.

Suomen Keskusta 

Vastaa