Mielipide: Tarvitsemme presidentiksi arvojohtajan


 

Matti Vanhanen on eräs aikamme kokeneimmista ulkopolitiikan käytännön johtamiseen osallistuneista. Pitkän pääministerikauden lisäksi hänellä on monipuolinen ja pitkäaikainen kokemus kansainvälisestä yhteistyöstä. Hän on myös pitkään kirjoituksillaan, puheillaan ja kirjoillaan ottanut kantaa Suomen linjaan.

Matin linja on, että Suomea on rakennettu aina yhdessä. 100-vuotiaan Suomen linja on oikeudenmukaisuuteen johtava ja tasa-arvolle rakentuva eheys – se, että kaikki suomalaiset ja koko maa pidetään mukana. Etenkin kovissa paikoissa yhteiskuntamme eheys on ratkaissut sen, että Suomea ei ole murrettu.

Suomeen on kuitenkin valitettavasti tullut jakolinjoja: Helsinki vastaan muu Suomi, parempiosaiset vastaan heikompiosaiset, maahanmuuttajat vastaan kantasuomalaiset, liberaalit vastaan konservatiivit. Jos vastakkainasetteluja ei saada liennytettyä, on uhkana, että menetämme kyvyn yhteistyöhön emmekä pysty päätöksiin. Tällainen Suomi on myös haavoittuva ulkopuolisille myrskyille.

Tarvitsemme presidentiksi arvojohtajan, joka pystyy yhdistämään ihmisiä ja antaa arvon kaikkien suomalaisten ja koko Suomen panokselle maan tulevaisuuden rakentamisessa. Presidentin tulee toimia esimerkkinä niistä voimista, jotka ovat halukkaita rakentamaan yhteistyötä, sopimaan asioista ja hakemaan yhteistä suuntaa.

Koko Suomen tasapainoinen kehittäminen ja alueellinen tasa-arvo yhdistävät meitä keskustalaisia. Se mikä erottaa Vanhasen istuvasta presidentistä, niin kyllä yksi selväksi käynyt ero on, että heidän näkemykset eroavat melko voimakkaastikin nimenomaan alueellisessa tasa-arvossa.

Eheyden lisäksi Vanhanen korostaa huoltovarmuuden ja omavaraisuuden kehittämistä osana Suomen turvallisuutta. Mat­ti Van­ha­nen on ai­noa pre­si­dent­tieh­do­kas, joka on tun­nis­ta­nut ja tun­nus­ta­nut elin­tar­vik­kei­den oma­va­rai­suu­den mer­ki­tyk­sen Suo­men tur­val­li­suu­del­le ja puo­lus­tus­po­li­tii­kal­le. Johtuupa kriisi luonnon olosuhteista tai ihmisten toiminnasta – huoltovarmuuden on oltava kunnossa, ettemme joudu muiden maiden armoille

Presidentin on tärkeää käyttää omaa arvovaltaansa antamalla sellaisille tulevaisuuden kannalta tärkeille kysymyksille huomiota, jotka eivät suoraan kytkeydy hallitus-oppositiopolitiikkaan.

Todelliset haasteet suomalaisille tulevat terrorismista, ilmastonmuutoksesta, Afrikan väestöräjähdyksestä ja siihen liittyvästä mahdollisesta ruokapulasta viljelysmaan supistuessa. Nyt tarvitaan presidenttiä, jolla on aito kiinnostus globaaleja kysymyksiä kohtaan sekä halu ja kyky rakentaa kansainvälistä yhteistyötä ongelmien lieventämiseksi ja poistamiseksi.

Matti Vanhanen kuvaa hyvin kantanaan, että ”Aasian kehitys 60-luvulta alkaen osoittaa sen, että köyhyys ja ruokapula ovat käännettävissä väestönkasvustakin huolimatta kehitykseksi. Aasian nousu perustui kansainvälisiin investointeihin – ei niinkään suoraan kehitysapuun.  Myös Afrikasta on tehtävissä tulevaisuuden maanosa eurooppalaisin, aasialaisin ja amerikkalaisin investoinnein.

Mat­ti Van­ha­nen ei ole ris­ki­not­ta­ja. Hän tai­taa ul­ko- ja tur­val­li­suus­po­li­tii­kan his­to­ri­an. Sen vii­me vuo­det hän tun­tee oman pää­mi­nis­te­ri­ko­ke­muk­sen­sa ja ny­kyis­ten teh­tä­vien­sä an­si­os­ta.

Mat­ti tie­tää, et­tä Nato ei ole mei­dän tie. Hän tie­tää, et­tä ter­ve isän­maal­li­suus ja kan­sain­vä­li­syys ei­vät ole tois­ten­sa vas­ta­koh­tia, vaan tois­ten­sa vält­tä­mät­tö­miä täy­den­tä­jiä.

Matti Vanhasen on mielestämme paras presidentiksi. Hänen arvonsa ovat sellaiset että hänen sydämensä on meidän suomalaisen puolella, jotka uskomme yhteisvastuuseen ja yhteistyöhön. Jokaisen pitää saada valita oma tie.

Hänellä on  laaja kokemus, globaali katse, ja vankka eurooppalaisten kenttien osaaminen.
Matti vain paranee vanhetessaan. Hän on valtiomies; näkemyksellinen, oikeudentuntoinen ja tasa-arvoisen yhteiskunnan puolella. Työmyyrä. Asiaorientoitunut. Rohkea. Siksi Matti on paras

Leila Lindell

Matti Tiusanen

Henna Penttinen

Anna-Riitta Pentinpuro

Pentti Piilonen

Seppo Hänninen

Lauri Wilen

Kauko Pasanen

Harri Piilonen

Janne Autioniemi

Risto Kumpu

Erkki Pönkänen

Vastaa

  1. Pentti

    Lässynlässynlää. Vanhanen ei ole saanut mitään positiivista aikaan tähän maahan, omien etujensa järkkymätön ajaja ja itään päin niin kallellaan etteikö kansalaisuus yrittäessään irtoaisi.

    Vastaa