Millaisia ilmastovaikutuksia Keski-Suomen maakuntakaavalla on?


Erityisen tärkeää on, että puun käyttö ei ylitä kestävän metsänkäytön rajoja.

Keski-Suomen liiton uusi julkaisu tarkastelee Keski-Suomen maakuntakaavan ilmastovaikutuksia. Ilmastonmuutoksen hillinnän näkökulmasta Keski-Suomen maakuntakaavan tärkeimmät teemat ovat metsien käyttö ja uusiutuva energia.

 

– Vaikutusten selvittäminen on meille tärkeää, sillä maakuntakaava ohjaa maakunnan maankäyttöä, ja maankäytöllä on pitkäkestoisia ilmastovaikutuksia, positiivisia ja negatiivisia, toteavat suunnittelujohtaja Olli Ristaniemi ja kehittämispäällikkö Hannu Koponen. Selvityksen on Keski-Suomen liitolle tehnyt Oona Valkonen.

Biotalous ja uusiutuva energia ovat kasvavia trendejä, kun fossiilisten polttoaineiden tilalle etsitään korvaavia ratkaisuja. Ilmastonmuutoksen hillinnän sekä ympäristön, talouden ja sosiaalisen kestävyyden kannalta tarve biotalouteen pohjautuville ratkaisuille on ilmeistä.

–Keski-Suomen biotalous on vahvasti metsäsektoriin perustuvaa, ja maakunnassa on metsäbiotalouden osaamista. Metsien asema hiilinieluina ja -varastoina Keski-Suomessa tulee jatkossakin turvata. Erityisen tärkeää on, että puun käyttö ei ylitä kestävän metsänkäytön rajoja. Tuotannossa sivuvirtojen – kuten kuoren, mustalipeän ja puuhakkeen – mahdollisimman tehokasta käyttöä erityisesti korkeamman jalostusarvon tuotteiden raaka-aineina tulee lisätä. On kehitettävä tuotteita ja käyttötarkoituksia, jotta biotalouden tuotteilla pystytään korvaamaan vastaavia fossiilisperäisiä tuotteita ja näin vähentää fossiilisia päästöjä mahdollisimman tehokkaasti. Puun tehokkaaseen käyttöön liittyy nousussa oleva puurakentaminen, joka on myös osa kansallista biotalousstrategiaa, selvityksessä todetaan.

Keski-Suomen maakuntakaava ja -ohjelma tunnistavat nämä biotalouden mahdollisuudet ja haasteet. Maakunnassa on paljon toimintaa biotalouden ilmastohyötyjen konkretisoimiseksi. Myös haasteet on huomattu, ja työ niihin vastaamiseksi on käynnissä.

Keski-Suomen maakuntakaavalla edistetään uusiutuvan energian tuotantoa sekä käyttöä, ja uusiutuvan energian suositus on uusi koko maakuntaa koskeva suunnittelumääräys. Keski-Suomen maakuntakaavassa se sisältää erityisesti geoenergian ja edellä mainittuun biotalouteen sisältyvän puun käytön edistämisen. Lisäksi maakuntakaavasta löytyy kaksi tuulivoimatuotantoon soveltuvaa aluetta. Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen monipuolisesti uusiutuvilla energiantuotannon ratkaisuilla on, paitsi keino hillitä ilmastonmuutosta, myös aluetaloudellisesti merkittävää. Maakunnassa on monipuolista osaamista uusiutuvan energian eri tuotantomuodoista.

Vastaa