ÄKS

Vuoden viimeinen valtuusto pui suorassa lähetyksessä kaupungin taloutta sekä kulunutta valtuustovuotta

07.12.2020 19:16
Valtuusto kokoontuu etänä, mutta kokousta saadaan seurata livenä verkossa. Arkistokuva.

Vuoden viimeinen valtuusto päättää ensi vuoden talousarviosta. Ennen talousarvion hyväksymistä oli vuorossa ryhmäpuheenvuorot. 

 

Sosialidemokraattien Seppo Ruotsalainen aloitti valtuuston suurimpana puolueena niin sanotut budjettipuheenvuorot.

– Viime vuoden talousarviota laadittaessa emme tienneet koronaepidemiasta mitään, minkä johdosta muun muassa  perusturvan toimialalle laadittu budjetti meni ylitse ja tänään valtuustolla on esityksenä perusturvaan noin 4,4 miljoonan euron lisämääräraha esitys. 

Lokakuun alusta astui voimaan laki jossa kiinnitetään huomiota ikääntyneen väestön toimintakykyyn laitoshoidossa ja samalla tarkasteltiin sosiaali-ja terveyspalveluita. 

– Lain tarkoitus varmistaa, että toimintayksikössä on ennen kaikkea osaava henkilökunta ja sitä on riittävästi kaikkina vuorokauden aikoina. Mielestämme on tärkeää, että ymmärrämme välittömän ja välillisen työn eron. Äänekoskella on henkilöstömitoitus juuri yli tuon vaadittavan 0,5:n. Tulevaisuudessa on mahdollista saada apua hoitajamitoitukseen mikä on oltava vuonna 2022 0,6 työntekijää asukasta kohden, kun koulutamme oppisopimuskoulutuksen kautta uusia lähihoitajia ammattiin, kahden vuoden määräaikaisella sopimuksella, Ruotsalainen lausui. 

Tänään valtuusto hyväksyy myös kaupungin lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman. 

– Psykososiaaliset palvelut ja riittävät resurssit ovat vähintä mitä kaupunkimme voi tarjota, että vältyttäisiin ongelmilta nuorison keskuudessa. Äänekosken sosialidemokraattinen yhdistys tulee järjestämään tästä aiheesta Teamsin välityksellä keskustelun, johon kaikkien kuntalaisten on mahdollisuus liittyä, Ruotsalainen vinkkasi. 

Viime viikkoina on keskustelua herättänyt kuntalaisaloite Konginkankaan ja Sumiaisten terveydenhoitopalveluiden palauttamisesta. 

– Aloitteen käsittely aiheutti ristiriitaisia tunteita kuntalaisissa, kun sitä ei tuotu valtuuston käsittelyyn. Tulevaisuudessa merkittävät aloitteet olisi tuotava valtuuston käsiteltäväksi ja se mahdollistetaan hallintosääntöä muuttamalla tältä osin, Ruotsalainen painotti. 

Viime valtuuston kokouksessa käytiin varsin värikäs keskustelu, Kiinteistöhuollon ja Pro Averan välisestä sopimuksesta. 

– Mielestämme kritiikin tulee olla rakentavaa, hyviin kokoustapoihin ei kuulu sellainen sanailu ja syyttely mitä silloin kuultiin. Rakenteilla oleva kumppanuus-sopimus takaa tällä hetkellä työpaikat kiinteistöhoidon ammattilaisille ja yrittäjäjärjestön kanssa käydyt tapaamiset ovat olleet rakentavia. Kaupunki tarvitsee paikallisia yrityksiä ja päinvastoin, Seppo Ruotsalainen painotti. 

Vasemmistoliiton Matti Virtanen kertoi, kuinka moni suomalainen kunta joutuu hyväksymään, kuluvan vuoden 2020, tilinpäätöksen alijäämäisenä, johtuen ennen kaikkea maailmanlaajuisen koronapandemian tuomasta ahdingosta. 

– Näin ei onneksi tapahdu Äänekoskella vaan teemme uhkista huolimatta positiivisen vuosituloksen. 

Virtanen esitti Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puolesta kolme näkökulmaa ensi vuoden talousarvion hyväksymiseen. 

– Käsittelemme tämän valtuustokauden viimeistä talousarviota, jolloin on syytä ensin tarkastella aikaansaannoksiamme valtuustokaudelta. Merkittävänä asiana on todettava, että olemme toteuttaneet suuren joukon rakennushankkeita, jotka ovat parantaneet kuntalaisten palveluja. Tällaisia ovat olleet mm. isot koulurakennusprojektit, päiväkoti-  ja liikuntapaikkahankkeet. Uusilla kaavoilla ja aluerakentamisella mm. kaupungin keskustassa, Kotakennäällä, Sumiaisissa ja Suolahdessa on parannettu tulevaisuuden mahdollisuuksia.  Kulttuuritilahankkeissakin on saatu pää auki museorakennuksen peruskorjauksen aloittamisella ja Suolahden Wanhan Aseman junavarikon rakentamisella.

Erityisen huomionarvoista vasemmistoliiton valtuustoryhmän mukaan on ollut, että toiminnan laajuudesta huolimatta, Äänekosken talous on kunnossa ja tase on ylijäämäinen noin 9 miljoonaa euroa. 

– Vuoden 2021 talousarviolla jatkamme tätä positiivista kehitystä. Lyhennämme lainoja 1,2 miljoonalla eurolla. Investointilistalla on Koulunmäen yhtenäiskoulun saneeraus, lähiliikuntapaikkoja eri taajamiin ja kyliin, ylipainehallin rakentaminen sekä katu- ja maanrakennushankkeita eri puolilla kaupunkia. Kulttuurirakentaminenkin jatkuu mm. museon ja Kuntalan rakentamisen osalta sekä  Painotalon uudistamisella entistä paremmin kulttuuritoimintoja palvelevaksi. Lisäksi on todettava, että Piilolanniemeen alkaa 60-paikkaisen ympärivuorokautisen hoidon yksikön rakentaminen Äänekosken Vanhuspalvelusäätiön toimesta.

Virtanen sanoi, kuinka Äänekosken kaupunki aloitti syksyllä 2019 tilavuokrien perimisen paikallisilta kolmannen sektorin yhteistyökumppaneiltamme edellisen oikeistoenemmistöisen kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti. 

– Valitettavasti tämä koronavuosi ei anna täydellistä kuvaa vuokrapäätöksen vaikutuksista. Lähdemme ryhmänä siitä, että vaikutuksia selvitetään ensi vuoden puolella ja tarvittaessa tehdään asiassa uudelleenlinjauksia.

Virtanen muistutti vuosi sitten ryhmäpuheenvuorossani huolensa siitä, että kaupungin ei ole järkevää periä tytäryhtiöiltään osinkoja koska kaupunki itse ja kaupunkilaiset ovat sen maksajia. 

– Nyt valtuustomme on kuitenkin tehnyt esityksemme mukaisen päätöksen Kiinteistönhoito Oy:n osalta luopuessamme osingonmaksuvelvoitteesta ensi vuoden alussa voimaan tulevalla uudella toimintaratkaisulla kumppanuussopimuksen muodossa. Olkaamme muutoksesta iloisia.

Virtanen kiitti erityisesti terveyden- ja vanhustenhuollon sekä muita toimijoita koronapandemian aikaisesta työstä taudin ehkäisemiseksi ja hoitamiseksi.

– Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puolesta kiitän valtuustoryhmiä ja yksittäisiä valtuutettuja hyvästä yhteistyöstä ja aktiivisesta osallistumisesta kaupunkimme kehittämiseen. Kiitän myös virkakuntaa ja muuta henkilökuntaa valmistelutyöstä ja päätösten toteuttamisesta valtuustovuoden aikana. Kiitän lehteriyleisöä ja kuntalaisia annetusta palautteesta ja ehdotuksista kuntamme kehittämiseksi, Matti Virtanen kiitteli. 

Keskustan valtuustoryhmän Leila Lindell esittää toiveen talousarvion valmisteluprosessin kehittämisestä. 

– Koemme että valtuutettujen tulee ensi vuonna päästä keskustelemaan ja vaikuttamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa talousarvioluonnokseen. Valtuuston aseman tulee säilyä ja meillä on tarve iltakouluihin ja valtuustoseminaareihin. On tärkeää pitää valtuutetut ajan tasalla. Valtuutetuilla on oikeus saada riittävät tiedot päätöksenteon pohjaksi. Näin saadaan myös turhat luulot korjattua, Leila Lindell sanoi.

Ajat ovat koronan takia varsin erikoiset. Poikkeuksellinen on myös ensi vuoden budjetti. 

– Keskustalle on tärkeää, että koronakriisin keskellä ihmisten arjen ja hyvinvoinnin kannalta keskeiset palvelut turvataan

Valtuusto on kunnan ylin päättävä elin eikä päätöksiin päästä aina äänestämättä. 

– Toivottavaa on, että pystymme valtuutettuina esiintymään kokouksissa asiallisesti ja suitsimaan hieman kielenkäyttöä valtuuston arvovallalle sopivaksi, Lindell toivoi. 

Lindell kertoi, kuinka kaupungin investoinnit vuodelle 2021 ovat satsauksia Äänekosken elinvoimaisuuteen tulevaisuudessa. 

– Investointisuunnitelman osalta on syytä kiinnittää seuraavana vuonna talousarviota laadittaessa huomiota edelleenkin korkeaan investointitasoon. Sen osalta on tulevina vuosina pidettävä tiukempaa budjetin suunnittelukuria. Nykytasoa ei voi jatkossa sallia, Lindell painotti. 

Keskustan valtuustoryhmä kantaa huolta Äänekosken eri alueiden kehityksestä. 

– Äänekoskelaisen koulutuksen perusta on kuntapäättäjiemme vastuulla ja meidän on syytä tulevaisuudessa arvioida uudelleen onko kouluverkkoratkaisumme oikeanlaiset. Luoko isot yksiköt riittävän turvalliset puitteet kasvuun ja kehittymiseen, Lindell kysyi. 

Keskustan ryhmän mielestä on tärkeää, että kyläkoulut säilyvät ja että Äänekoski panostaa pienryhmiin erityistä tukea tarvitseville lapsille kouluissa.

– Ryhmäkoot eivät saisi ainakaan alaluokilla olla yli 20. Myös koulutoimen inkluusion voisi ottaa uudelleen tarkasteluun. Muutaman huonosti käyttäytyvän takia koko luokka voi olla levoton, Lindell muistutti. 

Konginkankaan alueelle suunnitellusta tuulivoimaan kaavoitukseen keskustan ryhmä suhtautuu erittäin kriittisesti. 

– Keskustaryhmän mielestä alueen asukkaiden ja Konginkankaan kyläyhdistyksen kanta on huomioitava asiassa.

Tulevan vuoden talousarvion valmistelua on leimannut epätietoisuus koronapandemian vaikutuksesta kuntatalouteen, aloitti puheensa perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja Marke Tuominen. 

– Pandemia lisää sekä kaupungin menoja se vaikuttaa verotuloihin ja vaikutusten tarkka ennustaminen on hyvin vaikeaa. Maan hallituksen toimet, kuten kuntien yhteisöveron jako-osuuden ja peruspalvelujen valtionosuuden määräaikainen korottaminen sekä suora valtionavustus sairaanhoitopiireille ovat estäneet kuntien talouden kriisiytymisen. Ilman näitä tukitoimia olisi kaupungin tase ollut Äänekoskella alijäämäinen, Tuominen laski. 

Vaikka Äänekosken tilanne on nyt plussan puolella, Tuominen sanoo, että huolia riittää. 

  Äänekosken työllisyys on pitkälti vientiteollisuuden varassa. Näillä aloilla globaali koronatilanne ja sen vaikutukset iskevät pitkävaikutteisesti. Tuleva kevät voi merkitä vientialoille lomautuksia jotka vaikuttavat kaupungin verotuloihin, Tuominen huolehti. 

Tulevaisuus näyttää kaupungille positiivisia merkkejä, Tuominen toteaa, että sekä lähellä, että tulevaisuudessa riittää uusia haasteita.

– Tulevaisuuden investoinneista on vallinnut kohtalaisen sopuisa tahtotila. Tulevalle talousarviovuodelle kuin koko taloussuunnittelukaudelle. Huomioitavaa on, että taloussuunnitelmavuosille ei ole huomioitu mahdollista sote-maakuntauudistusta.

Toteutuessaan sillä on kuitenkin merkittävä vaikutus kaupungin toimintaan ja talouteen, Tuominen muistutti. 

Äänekosken korkeaan työttömyyden hoitoon haetaan apua kuntakokeiluun lähtemällä. Tuominen sanoo, ettei ilman työllistäviä yrityksiä pärjätä. 

– Kuntakokeilu on osittain vielä keskeneräinen ja erittäin sekavalta tuntuva kokeilu ,kuntakokeilulaki on vielä vahvistamatta ja aloitus siirtyi nyt viime metreillä maaliskuuhun. Tästä seuraa huomattavia ylimääräisiä kuluja jotka kyllä on luvattu korvata.

Kaupunki ei tule pärjäämään ilman työllistävien yhdistysten mukana oloa. Kaupungin on ostettava täydentäviä palveluja kolmannelta sektorilta, tämä on todettu jo aikaisemmin perusturvalautakunnassakin työllisyyspäälliköltä,  Tuominen painotti. 

Tuominen sanoi, että kunnan tärkein pääoma ovat sen asukkaat. Hän oli huolissaan toisen asteen oppilashuollon resursoinnista. 

– Talousarvion valmisteluvaiheessa on kuntalaisia puhututtanut nuorten pahoinvointi.

Tällä hetkellä nuorisotilat ovat rajoitusten vuoksi vajaalla mitoituksella toimimivia.

Suurin osa nuorista jää sen toiminnan ulkopuolelle. Tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomion nuorten mielenterveyspalvelujen saatavuuteen, Tuominen muistutti. 

Valtuusto hyväksyi jo toukokuussa kaupungin kulttuuriohjelman. Tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomion myös sen toteuttamiseen.

– Meiltä puuttuu selkeä toimenpideohjelma ja sisältö Äänekoski kaipaa kultuurirahoitusta yhä enemmän kaupunkikulttuurin tekemisen suuntaan. Talousarviossa on satsattu ensi vuonna seiniin. Painotalon korjauksen aloittaminen 400 000 eurolla on tarpeen ja museon korjaukseen 200 000, mutta ei se riitä. Kaupunkikulttuuri on kaikkea sitä mikä saa kaupungin tuntumaan elävältä, mielenkiintoiselta ja sitä voi kehittää erilaisilla hankkeilla. Sillä on vaikutusta myös matkailun edistämiseen, Tuominen muistutti 

Tuominen sanoi, että julttuuri tässä urheilun ja liikunnan kaupungissa on nostettava sille kuuluvaan asemaan.

– Kulttuuri tuo lohtua, lisää yhteisöllisyyttä ja auttaa selviytymään tästä poikkeusajasta.

Kunnat ja kulttuurin tekijät ovat löytäneet monia kekseliäitä tapoja tuottaa kulttuuria eri ikäisille kuntalaisille poikkeusaikanakin. Nyt on sen aika, työllistää kulttuurintekijöitä ,se voi vaikka olla laadukasta digitaalista kulttuuria kaupungin sivuilla. Samalla kun Painotalon remonttia tehdään on tilatyöryhmän tarkasteltava, että kaupungin tilavuokrat mahdollistavat sen käytön kulttuurin tekijöille myös poikkeusaikana. Tuominen painotti ja muistutti, ettei kulttuuri ole elitistinen menoerä. 

Vihreiden Kimmo Tuikka iloitsi, että talouden kannalta katsottuna Äänekoskella on valo vilkkunut tunnelin päässä. 

– Muun muassa teollisuus on investoinut kaupungin alueelle. Koronan aiheuttamiin kustannuksiin olemme tänä vuonna saaneet apua valtiolta, joten talous on edelleen pysynyt ylijäämäisenä. Pystymme jopa pienentämään lainakantaamme ensi vuonna.

Tulevaisuus asettaa kuitenkin haasteita. Väki vähenee erilaisista satsauksista huolimatta. 

– Väestön ikääntyminen on pääosassa, kun huoltosuhde heikkenee. Työllisyystilanne on ollut menossa parempaan päin, mutta koronaepidemia on kääntänyt tilannetta takaisin huonompaan. Toivottavasti ensi vuosi tuo uuden positiivisen käänteen ja työttömyysaste alkaa taas alenemaan. Soteuudistus on ollut iso kysymysmerkki jo monena vuonna. Uudistus on edelleen työn alla, joten sen taloudelliset vaikutukset ja riskit kaupungille ovat vielä tuntemattomia, Tuikka sanoi. 

Tuikka kertoi, että talousarviolla pyritään ylläpitämään ja kehittämään kaupunkimme palveluita, jotta täällä asuvilla ihmisillä voisi olla hyvä elämä ja kaupunki pysyy virkeänä. 

– Jospa näillä teoilla voisimme pysäyttää väestön vähenemisen ja houkutella uusia asukkaita. Äänekoskella on  hyvä asua ja elää. Me emme voi tarjota suurten kaupunkien humua, mutta sen korvaa hyvä elinympäristö järvineen ja lenkkipolkuineen. Hyvät luonnossa liikkumisen mahdollisuudet ovat korostuneet erityisesti tänä vuonna, kun koronaepidemia on estänyt matkailua ulkomaille ja rajoittanut muutenkin sosiaalista kanssakäymistä sisätiloissa, Kimmo Tuikka sanoi. 

Kokoomuksen valtuustoryhmä tervehti ilolla sitä, että käsittelyssä on positiivinen ja kasvua osoittava talousarvio, mikä on poikkeuksellisesta koronatilanne huomioiden. 

– Talousarviota ja taloussuunnitelmaa laadittaessa ennusteet ehtivät muuttua useita kertoja, joten takana on monin tavoin poikkeuksellinen urakka, Tommi Lunttila lausui. 

Valtion myöntämillä useilla lisätalousarviolla kaupungin taloutta on saatettu tasapainoon ja Äänekoskella päästään nyt tekemään ylijäämäinen talousarvio. 

– Nämä ns. Koronatuet tulevat olemaan vain väliaikaisia, joten talouden tasapainotilanne täytyy kyetä löytämään tulevina vuosina. Kunnan ja sen konserniyhtiöiden velkaantumiskehitykseen tulee niin ikään kiinnittää erityistä huomiota. Hienoa huomata, että lainakantaa pystymme tässä tilanteessa laskemaan, tosin vähän mutta suunta on oikea, Lunttila sanoi. 

Kokoomuksen valtuustoryhmän Tommi Lunttila pitää tärkeänä, että kuntalaisten palveluita ei talousarviossa leikata, vaan sen sijaan niihin panostetaan jopa aikaisempaa enemmän.

– Tänä vuonna monissa muissa kunnissa lomautettiin henkilöstöä, mutta Äänekoskella heidät pidettiin töissä. Emme joutuneet myöskään irtisanomaan henkilöstöä tai leikkaamaan kuntalaisten palveluja koronakriisin vuoksi. Meidän tulee jatkossakin kiinnittää erityistä huomiota kunnan henkilöstön jaksamiseen ja hyvinvointiin tällaisen poikkeustilanteen keskellä. Selviämme kyllä tästä kriisistä yhdessä, puhaltamalla yhteen hiileen, Lunttila kannusti. 

Lunttila muistutti, että valtuusto linjaa talouden suuret linjat. 

– Mutta emme puutu yksityiskohtiin, joiden osalta päätökset kuuluvat lautakunnille. Ne kantavat vastuun kuntalaisten rahojen käyttämisestä tehokkaasti siten, että rahoilla saadaan aikaiseksi mahdollisimman paljon kuntalaisten hyväksi. Valtaosa talousarvion lisärahasta käytetään henkilöstön palkkoihin, joten positiivisesta talousarviosta huolimatta menokuri tulee olemaan tiukka ja se tuottaa varmasti haasteita. Lautakunnissa ja kunnan viranhaltijoilla on kuitenkin kultakin toimialueelta paras tieto ja osaaminen, joiden ansiosta rahaa käytetään siellä missä sitä eniten tarvitaan, Lunttila sanoi. 

Kokoomuksen valtuustoryhmä katsoo, että kunnan on jatkossakin kehitettävä vahvaa elinkeinopolitiikkaa ja lisättävä alueen vetovoimaa ja elinvoimaa, koska vain siten saamme kuntaan uusia yrityksiä, uusia yksityisen sektorin työpaikkoja ja tätä kautta uusia asukkaita. Toisin sanoen uusia verotuloja. 

– Kriisien jälkeen tulee nousukausi, ja ne kaupungit jotka ovat tähän valmistautuneet, ovat varmasti voittajia.  Jokaiselle kuka haluaa Äänekoskella yrittää ja työllistää pitää antaa kaupungin täysi tuki. Toimiva elinkeinopolitiikka sekä riittävä yritys- ja omakotitalotonttien kaavoitus ja myynti on yksi avain siihen, että voimme Äänekoskella jatkossakin panostaa muun muassa lasten, perheiden ja vanhusten laadukkaisiin peruspalveluihin. Nämä palvelut täytyy turvata myös tilanteessa, jossa näkymät ensin vuoteen ovat vallitsevan koronatilanteen vuoksi varsin sumuiset, Lunttila sanoi. 

Lunttila kertoi, kuinka valtuustolla käsittelyssä leikkauslistojen sijaan vastuullinen kasvua osoittava talousarvio. 

– Tällainen tilanne ei ole vakavan kriisin keskellä lainkaan itsestäänselvyys. Kokoomuksen valtuustoryhmä haluaa kiittää viranhaltijoita, poliittisia ryhmiä, kunnan henkilöstöä ja kaikkia muita asianosaisia hyvästä yhteistyöstä. Tämä talousarvio viestittää siltä, että Äänekoskella on jatkossakin hyvä asua ja yrittää, Tommi Lunttila sanoi. 

Kristillisdemokraattien Piia Flink-Liimatainen iloitsi myös Äänekosken taloudesta vaikka korona aiheutti talouden ylle uhkakuvia. 

– Ylijäämäinen tulosarvio 1,4 miljoonaa euroa ensi vuodelle sekä ylijäämäinen arvio myös vuodelle 2022 on tavoiteltavissa. Tasapainoisen talouden hoitamiseen kuuluu olennaisesti lainojen lyhennys ja nyt sitä tulee myös tehdä, Flink-Liimatainen sanoi. 

Kristillisdemokraatit kiittivät Äänekosken kaupungin hyvää talouden pitoa, mutta myös tarpeellisten investointien tekemistä. 

– Terveet koulut, harrastetilat ja myös muut tilat ovat meidän valttikorttimme, mutta yhä enemmän kuin vain seiniä tarvitsemme sisällöllistä osaamista erityisesti perheiden hyvinvoinnin tukemiseen. Lastensuojelumenot nousevat vuosi vuodelta, näin ei voi jatkua. On erittäin tärkeää, että teemme vielä enemmän ennaltaehkäisevän työn painopisteen siirtämistä varhaiseen puuttumiseen ja vanhemmuuden tukemiseen. 

Tulevat vuodet näyttävät kuinka paljon koronasta aiheutuvaa hoitovelkaa kertyy ja sen mukana muita lieveilmiöitä. 

– Yksinäisyys ja kasvava ahdistuneisuus ovat asioita, joissa tarvitsemme toinen toistamme, yhteyttä, mutta myös toimivia sotepalveluita. Onneksi voimme luoda yhteyttä uusin keinoin, hyödyntäen myös digivälineitä. Kaikkea yhteyttä ei kuitenkaan voida korvata etäyhteyksin, tarvitsemme aitoa fyysistä yhteyttä eteenkin hoivassa ja huolenpidossa.

Flink-Liimatainen kiitti erityisesti perusturvan johtoa ja henkilökuntaa hyvin hoidetusta korona-pandemian hoidosta ja ohjeistuksesta Äänekoskella. 

– Ikäihmisten hoitoon osallistunut henkilökunta on ollut kovilla, mutta suoriutunut erinomaisesti. Tämä haaste on edessämme myös ensi vuonna, joten toivotamme jaksamista edelleen arvokkaaseen työhönne, Piia Flink-Liimatainen toivotti. 

Vastaa käyttäjälle Reetta KorjonenPeruuta vastaus

 1. Kira sanoo:

  Olipas asiallista tekstiä. Kiitos.

 2. Reetta Korjonen sanoo:

  Kiitos valtuusto ja tästä on hyvä jatkaa. Ne leikkipuistorahat piti olla jo tänä vuonna, mutta tämä sama valtuusto ne viimevuonna äänesti pois.
  Kyllä ne oli hilikulla nytkin…….. moitittiin, että miksi vasta nyt. No ei tullut mieleen, mitä on poistettu jo sovituista ja siirretyistä hankkeista. Konginkankaalle oli myös mietitty ulkoliikuntaa varten niitä välineitä satamaan
  Nyt Leila Lindell puki pontevan ilmauksen.
  Asiat viedään Nextille Lewelille. Tätä jäämme odottamaan. Demokratian eleet kasvoivat suuresti ja toivottavasti myös kasvetaan teoissa.

 3. leeni sanoo:

  kiitos

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKISANOMAT OY
Torikatu 2, 2. kerros, 44100 Äänekoski
Avoinna sopimuksen mukaan
Puhelin 040 565 0941

TOIMITUSmarjo@aksa.fi
Marjo Steffansson
päätoimittaja 040 841 2945

MARKKINOINTIilmoitus@aksa.fi
Pirjo Hakkarainen
myyntipäällikkö 040 565 0941
Marjut Parola
myyntineuvottelija 040 730 4234
etunimi@aksa.fi

ILMOITUSVALMISTUS JA -AINEISTO
ilmoitus@aksa.fi

Tietosuojaseloste »
© Äänekosken Kaupunkisanomat Oy

AD Alfred
Elysium Solutions Oy