Kritiikki osui maaliin: Äänekosken kulttuuritilat ovat monilta osin huonokuntoiset ja toimintaan soveltumattomat


ÄKS on pohtinut kulttuurin tilaa, lähinnä tilaratkaisuja, kriittisellä otteella. Kritiikki on osoittautunut hyvin aiheelliseksi ja totuudenmukaiseksi, kun sitä peilaa juuri valmistuneeseen kulttuuritilaohjelmaan. 

 

Kulttuuriohjeman yhteenvedossa todetaan, että Äänekoskella olevat tilat, joissa kulttuuritoimintaa harjoitetaan ovat monilta osin huonokuntoiset ja toimintaan soveltumattomat.

– Lisäksi useat tilat tullaan purkamaan lähivuosina. Esittävän taiteen osalta tilanne on kohtuullinen, joskin erityisesti kunnollisten harjoitustilojen ja toimivampien esitystilojen suhteen on paljon parannettavaa. Kuvataiteen osalta erityisesti harrastajien näkökulmasta tilanne on täysin kestämätön, valtuustolle esitettävässä ohjelmassa sanotaan.

Kulttuuritilaohjelmassa muistutetaan, että Äänekoskella on pyrittävä mahdollisuuksien tasa-arvoon eri harrastajaryhmien välillä, ei pelkästään liikunnan osalta.

– Lapset ja nuoret eivät voi harrastaa musiikkia, kuvataidetta tai tanssia paikoissa, jotka ovat ahtaat, sisäilmaongelmaiset tai muuten harrastuksiin soveltumattomat. Lapsuuden ja aikuisiän harrastukset ja mielekkäät tavat viettää vapaa-aikaa kantavat läpi koko elämän.

Kulttuuripalveluita tuottavien ja taiteen perusopetusta antavien tahojen tilat on saatava niiden toimintojen vaatimalle ja edellyttämälle tasolle. Samaten taiteen harrastajien käyttämät tilat tulee olla asianmukaiset, turvalliset ja terveelliset.

– On syytä muistaa, että taidetta ja kulttuuria kuluttavat asukkaat voivat paremmin, ovat dynaamisempia ja suhtautuvat avoi- memmin muutoksiin kuin ihmiset, jotka eivät niitä kuluta. Asuinkunta, joka tukee asukkaidensa harrastuksia monipuolisesti, on viihtyisä ja puoleensavetävä ja sen imago houkutteleva. Monipuoliset harrastusmahdollisuudet sekä lapsille että aikuisille ovat tekijä, johon kiinnitetään huomiota asuinpaikkaa valittaessa. Taiteen ja kulttuurin harrastamiseen kohdennetut rahalliset satsaukset tulevat moninkertaisesti takaisin.

Myös Äänekoskella on syytä tunnistaa taiteen asema inhimillisenä toimintana ja yhteiskunnan kehittäjänä sekä taiteen yhteiskunnallisen ja taloudellisen merkityksen kasvaminen tulevaisuudessa.

– Taiteen tekemiseen, levittämiseen, jakeluun ja kuluttamiseen liittyvät pro- sessit kytkeytyvät tulevaisuudessa laajempiin palvelutoiminnan ja tuotantoelämän prosesseihin ja taide toimialana muihin toimialoihin koko ajan vahvemmin. Tällöin taide saa talou- dellista tuottavuutta lisääviä, sosiaalisia tai elinympäristöön liittyviä vaikutuksia. Myös tässä kehityksessä Äänekoskella voidaan olla edelläkävijöitä tai vastaavasti kulkea jo muiden kulkemia polkuja. Edelläkävijyys tuo etulyöntiaseman ja mukanaan positiivisia mielikuvia kunnan imagoon liitettäväksi, kulttuuriohjelman yhteenvedossa sanotaan.

Yleisesti ottaen eri toimintoja suunniteltaessa käyttäjälähtöisyyttä tulisi korostaa nykyistä enemmän. Tilojen suunnittelussa ja muutostöissä on tehtävä entistä enemmän toimialarajat ylittävää yhteistyötä, joka pohjautuu tosiasioihin, todellisiin tilatarpeisiin ja kokonaisnäkemykseen eri käyttäjäryhmien erityistarpeista, kuten esimerkiksi akustiikasta, lattiamateriaaleista, varastotiloista ja turvallisuusnäkökohdista.

– Tavoitteena tulee olla tilojen mahdollisimman monipuolinen ja tätä kautta taloudellinen käyttö, ohjelmassa muistutetaan.

Lue kulttuuritilaohjelma kokonaisuudessaan tästä

Vastaa