ÄKS

Hämeenlinnan hallinto-oikeus kumosi kaupunginhallituksen päätöksen moottoriurheilukeskuksen maakaupoista

30.06.2020 15:36
Nähtäväksi jää, hautaantuuko koko moottoriurheilukeskushanke?

Hämeenlinnan hallinto-oikeus kumosi kaupunginhallituksen päätökset, jotka liittyvät moottoriurheilukeskukselle kaavailtuun maakauppaan. Perusteena oli muun muassa yli- ja alihinnoittelu tehdyissä maakaupoissa, jossa olisi tullut perusteetonta hyötyä tontin omistaneelle Finsilva Oyj:lle. 

 

Valtiontukisäätely asettaa rajat, mitä kaupunginhallitus ei ollut päätöksenteossaan huomioinut. 

– Kaupunki ei missään vaiheessa perustellut tontista maksamastaan ylihintaa. Miksi kaupunginhallitus poikkesi tietoisesti tontin käyvästä arvosta, sitä sopii kuntalaisen ja veronmaksajan kysyä. Kahta eri maakauppaa yritettiin leipoa yhdeksi kaupaksi, valituksen teossa avustanut Kalle Markkanen kertoo. 

– Valtiontukisäätelyn unohtaminen on luonnollista, joka ei asian päällä ole. Mutta miksi kaupunginhallituksen jäsenet päättivät maksaa yli- ja alihintaa täysin tietoisena asiasta, vai eikö asiaa ole ymmärretty tai heille selvitetty? Tällainen päätöksenteko on kuntalaisen kannalta katsottuna hyvin huolestuttavaa, Jaakko Markkanen jatkaa. 

Kaupunginjohtaja Matti Tuononen painottaa, ettei raha ole vaihtanut omistajaa, vaan kyseessä on esisopimus Finsilva Oyj:n kanssa. 

– Oma näkemykseni on, ettei asiaa tulla kaupungin taholta viemään eteenpäin korkeimpaan hallinto-oikeuteen, Tuononen sanoo. 

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kari Kiiskinen myöntää, että valtiontukisäätelyn vaikutus asiassa tuli hänelle yllätyksenä.

– Sitä luottaa asiaa valmisteleviin virkamiehiin, ja uskon, että tämä ei tullut asiaa hoitaneelle virkamiehelle mieleen, Kiiskinen sanoo. 

Kiiskinen komppaa Tuonosta, eikä näe valitukselle tarvetta.  Vaihtoehto b, eli uuden kaupan valmistelu ei saa Kiiskeltä kannatusta. 

– Tässä taloustilanteessa en näe kauppaa tarpeellisena, Kari Kiiskinen sanoo. 

Kaupunki oli päättänyt ostaa Finsilva Oyj:ltä 200 000 euron kauppahinnalla määräalan, jonka käyväksi arvoksi Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomi ry oli arvioinut 97 430 euroa. Kaupunginhallituksen hyväksymä kauppahinta on siten poikennut huomattavasti puolueettoman arvioijan arviosta. Metsänhoitoyhdistys on kaupungille antamassaan lausunnossa arvioinut Finsilva Oyj:lle myytävän tilan käyväksi arvioksi 146 916 euroa eli noin 17,5 prosenttia kaupunginhallituksen hyväksymää kauppahintaa 125 000 euroa korkeammaksi.

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden mukaan olisi kaupunginhallituksen valtiontukiviranomaisena tullut huolehtia valtiontukea koskevien unionin määräysten ja -säännösten noudattamisesta. 

– Kaupunginhallituksen päätöksiä tehtäessä ei ole luotettavasti selvitetty mainittujen määräysten ja säännösten soveltuvuutta eikä päätelmää niiden soveltumattomuudesta ole tehtävissä myöskään asiaa hallintolainkäytön järjestyksessä arvioitaessa, päätökset on kumottava virheellisessä järjestyksessä syntyneinä. Kun kaupunginhallituksen päätökset kumotaan tällä perusteella, valituksessa esitetyistä muista perusteista ei ole tarpeen lausua, päätöksessä kerrotaan. 

Äänekosken Urheiluautoilijat ry on suunnitellut yhdessä Konneveden Moottorikerhon urheiluautoilijoiden, Äänekosken Moottorikerhon, Äänekosken Pienoisautoilijoiden ja Konginkankaan Urheiluautoilijoiden kanssa moottoriurheilukeskuksen rakentamista valtatie 69 varten Finsilva Oyj:n omistamalle 37,8 hehtaarin määräalalle. Kaupungintaloa on jo osoitettu sormella moottoriurheilukeskusta suunnitellessa, sillä useampi asukas on kokenut. että se olisi kaupungin vireille laittama hanke.

– Tämä ei ole kaupungin hanke, emmekä ole etsineet toimijoita perustamaan moottoriurheilukeskusta. Kaupunki on ainoastaan luvannut antaa kyseisen maa-alueen vuokralle. Jos nämä kyseiset viisi yhdistystä ovat valmiita panostamaan tällaiseen hankkeeseen, niin ei kaupunki voi lähteä asiaa jarruttelemaan. Jos lupa annetaan, niin minkälaisilla ehdoilla, se on lupaviranomaisten harteilla. Emme voi myöskään vastata, kuinka kyseiset yhdistykset hankkeen rahoittavat, se ei ole meidän asiamme, hallintojohtaja Aleksi Heikkilä muistutti kaupungintalolla järjestetyllä kyselytunnilla 18.1.2019. 

– Kiistämme sen vahvasti, sillä hanke ei olisi lähtenyt käyntiin ilman kaupungin myötävaikutusta, väitti tuolloin Matti Markkanen, yksi kaupunginhallitukselle oikaisuvaatimuksen allekirjoittaneista. 

Kelataan taaksepäin, asian käsittelyn alkuvaiheeseen saakka.

17.12. 2018 Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kiinteistökaupan esisopimuksen ja siihen liittyvän kauppakirjan, jolla Äänekosken kaupunki ostaa Finsilva Oyj:ltä 37,8 hehtaarin suuruisen määräalan Äänekosken kaupungin Paadentaipaleen kylässä sijaitsevasta Hakomäki-nimisestä ti- lasta. Samassa kokouksessa kaupunginhallitus päätti, että kaupunki vuokraa edellä mainitun maa-alueen Äänekosken Urheiluautoilijat ry:lle, Konneveden Moottorikerhon urheiluautoilijoille, Äänekosken Moottorikerholle, Äänekosken Pienoisautoilijoille ja Konginkankaan Urheiluautoilijoille tai näiden toimijoiden osoittamalle yhdistykselle tai yhtiölle. 

Matti Markkanen, Ilkka Pellinen ja Ritva Toiviainen sekä Kaisa Marila tekivät oikaisuvaatimuksen, jossa vaadittiin kaupunginhallituksen päätösten kumoamista. Oikaisuvaatimuksen mukaan kaupunginhallituksen joulukuussa tekemä päätös oli syntynyt virheellisessä järjestyksessä.

21.1.2019 Kaupunginhallitus hylkäsi oikaisuvaatimuksen. Kaupunginhallitus katsoi, ettei virheitä päätöksenteossa tapahtunut, ja ettei kaupunginhallitus ole ylittänyt toimivaltaansa eikä tehty päätös ole muutenkaan lainvastainen.

– Oikaisuvaatimuksessa ei myöskään ole esitetty muita syitä, joiden vuoksi oikaisuvaatimuksen hyväksyminen olisi tarkoituksenmukaista, listasi kaupunginhallitus kokouksessaan. 

Oikaisuvaatimuksen tehneet henkilöt veivät asian Hämeenlinnan hallinto-oikeuden ratkaistavaksi. Hallinto-oikeus kumosi kaupunginhallituksen päätökset 26.6.2020 päivätyllä päätöksellä. 

21.1.2019 kaupunginhallituksen päätöksen perusteluissa on todettu muun ohessa, että kunta ei toimi markkinoilla ostaessaan ja myydessään kiinteistöjä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten tehtävien hoitamiseksi eikä sillä ole tällöin kuntalain 128 §:n tai muunkaan lainsäädännön perusteella velvoitetta noudattaa kaupoissa markkinaperusteista hinnoittelua. Kiinteistön arvon määrittelyssä sen metsätaloudellisella arvolla on ratkaiseva merkitys vain silloin, kun kiinteistö hankitaan metsätalouskäyttöön. Kaupunki ei hanki kiinteistöjä metsätalouden harjoittamiseksi. Kaupungin kirjanpidossa Finsilva Oyj:lle myytävän kiinteistön tasearvo on 92 400 euroa. Kiinteistön myyminen 125 000 euron kauppahinnalla tuottaa siis kaupungille myyntivoittoa. 

Markkanen ja hänen asiakumppaninsa vaativat kaupunginhallituksen päätösten kumoamista ja kaupunginhallituksen päätösten 17.12.2018 §:t 354 ja 355 täytäntöönpanon kieltämistä. 

– Kiinteistökaupoissa ja maa-alueen vuokralle antamisessa on kyse kielletyn valtiontuen myöntämisestä. Kun sovittuja kauppahintoja verrataan alueiden metsätaloudellisiin arvoihin, on ilmeistä, että kaupunki myy omistamansa kiinteistön alihintaan ja ostaa maa-alueen Finsilva Oyj:ltä ylihintaan. Kaupunginhallitus ei ole asianmukaisesti selvittänyt hyväksymiensä kauppahintojen markkinaehtoisuutta. Vuokrasopimuksen yhteenlaskettu tuotto koko vuokrakaudelta alittaa vuokralle annettavan määräalan hankintahinnan, mikä antaa aiheen olettaa, ettei vuokrasopimus ole markkinaehtoinen. 

Kaupunginhallitus vaati lausunnossaan valituksen hylkäämistä. Lausunnossa on todettu muun ohessa, että kaupungin ja Finsilva Oyj:n välisten kauppojen markkinaehtoisuuden arvioimiseksi on aiheellista tarkastella myös kaupungin tekemiä muita kiinteistönkauppoja.

Hämeenlinnan hallinto-oikeudesta tullut kirje on huojentavaa luettavaa Matti Markkaselle. 

– On helpottunut olo, kun saa kokea olleensa oikeassa tässä asiassa. Itse lähestyin asiaa ympäristönäkökulman kannalta, mutta matkan varrella asiaa selvitellessä on kaupungin alkanut herättää hämmennystä. Hallinto-oikeuden perustelut päätökseen aukaisi silmät, ja ihmettelen, miksi kaupunginhallitus lähti tämän asian päälle. Olen erityisen iloinen siitä, että porukassa on ollut ihmisiä, jotka laittoivat omaa osaamistaan peliin, tämä on varmasti opettavainen asia puoleen ja toiseen. Toivon, että hakijaosapuoli vetää ympäristölupahakemuksen pois, Matti Markkanen sanoo. 

Vastaa

  1. Vammanen autoilija sanoo:

    Aina joku työntää nokkaansa väärään paikkaan toivon että kaikki moottoriurheilu siirtyy äänekosken keskustaan ja silleen et poliisi ei kykene siihen puuttumaan muutakuin puollustusvoimien avustuksella

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKISANOMAT OY
Torikatu 4, 44100 Äänekoski
Ma-to 9–13 • Pe suljettu
Puhelin 040 565 0941

TOIMITUSmarjo@aksa.fi
Marjo Steffansson
päätoimittaja 040 841 2945

MARKKINOINTIilmoitus@aksa.fi
Pirjo Hakkarainen
myyntipäällikkö 040 565 0941
Marjut Kinnunen
myyntineuvottelija 040 730 4234
etunimi@aksa.fi

ILMOITUSVALMISTUS JA -AINEISTO
ilmoitus@aksa.fi

Tietosuojaseloste »
© Äänekosken Kaupunkisanomat Oy

AD Alfred
Elysium Solutions Oy