ÄKS

Kokoomuksen kannanotto Liimattalan tuulivoimalahankkeeseen

09.05.2022 06:14

Ilmastonmuutoksen torjumiseksi on tärkeää, että Suomessakin vähennetään fossiilisten polttoaineiden käyttöä mahdollisuuksien mukaan muilla energialähteillä ja energiansäästöllä. Tämän on nykyhallituskin selkeästi linjannut, jopa osittain liiankin kunnianhimoisin tavoittein. Esimerkkinä tarpeettomasta kiirehtimisestä on liian nopea turpeenkäytön alasajo.

Tärkeimmät korvaavat vähäpäästöiset energian tuottamistavat ovat biokaasu, aurinko-ja vesivoima ja merkittävimpänä tuulivoima. Tärkeää tietenkin on ydinvoima, onneksi Olkiluoto 3 on vihdoinkin saatu tuotantoon. Fennovoiman hanke on sitävastoin jätettävä pois laskuista Venäjän täysin tuomittavan Ukrainaan tapahtuneen hyökkäyksen takia. Mikäli  hanketta pyritään vielä eidistämään on sen tapahduttava täysin kotimaisella omistuspohjalla. Äänekoskella voimme nyt konkreettisesti edistää laajasti hyväksyttyä tavoitetta tuulivoiman rakentamiseksi ja sen myötä parantaa kotimaisen energian saatavuutta sekä huoltovarmuutta Tämä olisi myöskin hyvin linjassa kaupungin uuden vastikään hyväksytyn kuntastrategian kanssa. Kielteinen päätös vaikuttaisi negatiivisesti mahdollisiin tuleviin hankkeisiin. Tekisimme kauaskantoisen negatiivisesti vaikuttavan ennakkopäätöksen, että Äänekoskella ei  puhdasta energiaa haluta tuottaa.

Tuulivoimapuistojen  sijoittamisessa on neljä tärkeää kriteeriä: tietenkin hyvät tuuliolosuhteet, mahdollisimman  pieni tuulivoimaloita tukevan infran rakentamistarve, paikan läheisyys sähkön siirtlinjaan ja mahdollisimman pienet haitat luonnolle sekä asutukselle. 

Liimattalaan kaavailtu tuulipuistohanke täyttää selkeästi kolme ensimmäistä kriteeriä. Neljännestä kohdasta on kaavanlaadinnan yhteydessä käyty kiivaitakin keskusteluja, joissa argumentteina on käytetty muun muassa: 

1. Pohjaveden  pilaantuminen

2. ”Myllyjen siivet ovat ongelmajätettä”

3. Myllyjen siivistä irtoaa mikromuovia

4. Meluhaitta

5. Kiinteistöjen arvonaleneminen

6. Maisemahaitta

1. Pohjaveden pilaantuminen: Tehtyjen selvitysten ja asiantuntijalausuntojen perusteella riski pohjaveden pilaantumiselle on erittäin pieni. Laitteistot rakennetaan niin, ettei niistä ongelmatilanteissakaan pääse luontoon esimerkiksi vaihteistoöljyä tai muita haitallisia kemikaaleja. Jos kuitenkin esimerkiksi myllyjen vaihteistoöljyä pääsisi maastoon voidaan sen joutuminen pohjaveteen täysin estää.

2. ”Myllyjen siivet ovat ongelmajätettä”: Materiaalina myllyjen siipiä voidaan verrata lasikuituveneisiin. Onko niin, että puhtaitten järviemme rannoilla on ongelmajätettä? Tällä hetkellä suomalainen yritys on jo kehittänyt menetelmän siipien materiaalin kierrättämiseksi.

3. Myllyjen siivistä irtoaa mikromuovia: Teoreettinenkin määrä on täysin merkityksetön esimerkiksi Nelostiellä autojen renkaiden aiheuttamaan ongelmaan verrattuna.

4. Meluhaitta: Suoritettujen mallinnusten mukaan melutaso on kaikkien asuin- ja loma-asuntojen kohdalla on alle määritettyjen raja-arvojen 45/40 dB, max 35. Missään tieteellisissä tutkimuksissa  ei infraäänen ole todettu aiheuttavan suoria vaikutuksia ihmisille.

5. Kiinteistöjen arvonalennus: Tänä keväänä on valmistunut Taloustutkimuksen ja FCG:n tutkimus aiheesta. Se on tehty kahdeksalla paikkakunnalla (Haapajärvi, Jokioinen, Kalajoki, Karvia, Närpiö, Perho, Raahe ja Simo), joihin on vuosien 2012-2021 aikana rakennettu tuulivoimaa. Tutkimus on ensimmäinen, joka on tehty toteutuneiden kiinteistökauppojen perusteella, toisin kuin aikaisemmat selvitykset. Lisäksi siinä on huomioitu muista syistä tapahtunut hintakehitys. Tutkimus osoittaa selkeästi, ettei tuulivoimaloiden rakentamisella ole ollut tilastollista vaikutusta asuinkiinteistöjen arvoon.

6. Maisemahaitta: Liimattalan maisema-alueen arvokkain piirre on  Keski-Suomessa harvinainen avara ja tasainen peltoaukea. Jo nykyisin Nelostie halkaisee maisema-alueen. Lähivuosina tielle on tulossa perusparannus, jolla tulee myös olemaan vaikutuksia maisemaan. Tuulivoimalat kieltämättä näkyvät horisontissa ja kukin konee ne omalla tavallaan – osa positiivisesti ja osa negatiivisesti.

On myös huomioitava, että saadun palautteen perusteella  tuulivoimaa suunnitteleva yhtiö teki merkittävät muutokset suunnitelmiin poistamalla kaksi ajateltua, lähimpänä asutusta ja pohjavesialuetta, ollutta voimalaa.

Konkreettisina paikallisina hyötyinä Liimattalaan suunnitellulla tuulipuistolla ovat:

1. Vuosittainen kiinteistöverotuotto on noin 140 000 euroa vuodessa ja koko tuulivoimaloiden elinkaaren ajalta tasolla 4 000 000 euroa, kun käytetään keskimääräistä 30-vuoden elinkaarta.

2. Maanomistajien vuokratulot

3. Rakennusaikaiset työpaikat paikallisille yrityksille ja työntekijöille

4. Käytönaikaiset huolto- ja muut työpaikat

Olemme perehtyneet laajasti tuulivoimaan liittyvään tutkimustietoon (myöskin viimeisimpään) ja erityisesti Liimattalan hankkeeseen liittyviin kysymyksiin. Mielipiteemme on, että päätös Liimattalan hankkeen osalta tulee tehdä todelliseen tietoon perustuen tukokonaisharkinnan jälkeen.

Hallitus sopi yksimielisesti kevään kehysriihessä noin 40 miljoonan euron panostuksista vihreiden investointien muun muassa tuulivoimainvestointien vauhdittamiseen. Merkittävänä akuuttina syynä tähän panostukseen on mahdollisimman nopea irtautuminen Venäjän energiatuonnista, joka koostuu öljystä, maakaasusta ja sähköstä. Tehokas ja nopein keino tavoitteen saavuttamiseksi on ympäristö ystävällisen kotimaisen tuulivoiman rakentaminen.

Venäjän brutaalin Ukrainaan tapahtuneen hyökkäyksen jälkeen olisi mielestämme varsin erikoista kaupungin imagon kannalta, mikäli Äänekoski, vasta hyväksytyn kuntastrategian hengestä huolimatta, haluaisi profiloitua tuulivoiman vastustajaksi eikä olisi omalta osaltaan mukana kantamassa vastuuta  Suomen energiaomavaraisuudesta ja -huoltovarmuudesta

Äänekosken Kokoomus, kunnallisjärjestö

Vastaa

 1. Reetta Korjonen sanoo:

  Pakko on ottaa muutamasta ajatuksesta kiinni. On hyvää, että poliittiset puolueet näin ottavat nyt kantaa ja on saatu heidät avaamaan kantansa.
  Siinä miten tuo asia on todenperäinen, ei ole useinkaan vertailuarvoa, ennen kuin asiat todentuu tulevaisuudessa.

  Paikasta voi sanoa, että yksi väittämä pitää totta sisällään, se on, että siirtolinja kulkee vieressä. Muut eivät puolla sijoittumista. Pohjavesialue, liian lähellä asutusta ja pitkälle näkyvä maiseman muutos, 30 km.

  Se, mitä ette tuoneet ollenkaan esille, että kuinka kannattavaa on uhrata yhden Äänekosken suurimman maaseutualueen ihmisten, luonnon, luontoeläinten, vesistön, imagon, mökkiläisten jne. Hyvinvointi ja terveysturvallisuus tähän ja se tuottaa sähköä vain 15 – 25 vuotta. Onko se Kokoomuksen mittakaavassa pitkä aika muutettavaksi Liimattalan ja Konginkankaan ihmisten elinolosuhteita tuon kiinteistöveron perusteella ? Luhangalle luvattiin samaa summaa, mutta on saanut vain puolet. Ei käsitä.

  Sitten niistä tunteista. Onko Norjan maakäräjienkin tuomarit tunteella käyviä, kun ovat pysäyttäneet Norjan Lapissa 250 voimalan alueen ja vaativat sen purkamista. Syy on, että ollaan luvatta rikottu alkuperäiskansan oikeuksia elinkeinoon. Porot ovat siirtyneet pois laitamilta ja uhka kuolla nälkään. On ilmeinen rikos viedä toisen elinkeino, mutta voiko jonkun asuinpaikan viedä toisen elinkeinon tukemiseksi Kokoomuksen mielestä ilman korvausta. Sitten vielä vähän moitiskella omansa puolesta puhujia, järjettömiksi lehtien palstoilla, kuten kuntajohtaja teki. Tätäkö meidänkin alueelle halutaan. Äänimaailma ja saasteet tekevät tuotantoeläimille myös haittaa samoin.

  Täällä on jokaisella vapaa mielipide ja se on hyvä sanoa mieluummin etuajassa kuin jälkikäteen. Hyvää näyttää tuulivoima tekevän Äänekosken demokratialle, kun se tulee ilmi, että kuka täällä on oikeasti huolissaan asukkaista ja kuka toimii jonkun muun agendan piikkiin.

  Vielä siitä arvonalenemasta. Se tutkimus, johon viitattiin on kuntaliiton tilaama ja tehty tuulivoiman vauhditukseen, ei tuomaan tukea kuntalaisten asemaan. Meillä on jo tieto, että vakuusarvoa menee tuulivoiman alueella. Kysykää paikallisista pankeista.

  Keskustelua demokratian puolesta on hyvä jatkaa ja vastaan myös !

  1. Jarmo Aho sanoo:

   Kyllä nyt Reetta asia on sillätavalla, että puhut täyttä asiaa !

 2. Tanja Rämä sanoo:

  Kokoomuksen kirjoitus on kuin suoraa tuulivoimalobbarien ohjekirjasta. Ilmeisesti eivät ole edes perehtyneet koko Liimattalan hankkeeseen. Jos olisivat edes avanneet aineiston niin huomaisivat että mitään tutkimuksia ja selvityksiä ei ole Liimattalan hankkeessa edes pohjavedenosalta tehty. Voisiko kokoomuksen edustajat käydä kertomassa tutkimuksesta Nordean ja Osuuspankin ihmisille, että tuulivoimaloilla ei ole vaikutusta asuntojen hintaan. Pankkien kanta on se ettei talolla ole mitään vakuusarvoa eivätkä lainoita talojauppoja Liimattalassa tuulivoimaloiden takia.

  1. Tuulivoimamies sanoo:

   Että talolla ei ole mitään vakuusarvoa eikä saa lainaa Liimattalassa. Vakaa käsitykseni on, että talojen ja kiinteistöjen vakuusarvot riippuvat monista tekijöistä. Tuulivoimavastaistaisen taistelun vaikutus voi olla yksi tekijä. Isompi vaikutus kuitenkin lienee asukasluvun kehitys, joka on negatiivinen. Myytävää on enemmän kuin kysyntää. Hinta taasen aina määräytyy kysynnän ja tarjonnan perusteella. Kaikkea ei saa myytyä ja vakuusarvot ovat tippuneet roimasti kaikkialla, missä väestökehitys on negatiivinen. Ja nämä rakennukset ovat usein jo ison korjauksen tarpeessa. Uutta kallista taloa ei koskaan kannata rakentaa taantuvalle paikkakunnalle. Myydessä siitä ei saa omiaan takaisin, jos joutuukin talon myymään. Tietenkin jos pystyy elämään ja asumaan 40-50 vuotta samassa talossa, kannattaa rakentaakin ison ja kalliin talon.

   1. Kiinteistönvälittäjä sanoo:

    Alan hommissa ja se on juurikin näin. Syrjäkyliltä kun otat kohteita myyntiin niin tulee kyllä kahteen kertaan mietittyä kannattaako edes vaivautua, kun myyntiajat ovat pitkiä, jos jollain ihmeellä on pankki jo kuvioihin saatu. Eikä tällä ole mitään tekemistä tuulivoiman kanssa, vaikkakin sen vastustajat koittavatkin uskotella.

 3. Whisper in the wind sanoo:

  OL3 ei tuota täydellä teholla sähköä vielä pitkään aikaan.Sisarlaitos on ajettu alas Japanissa samojen ongelmien takia. Tuulivoima tarvitsee säätövoimaa toimiakseen. Liian suuri tuulivoima kapasiteetti aiheuttaa verkon taajuusvaihtelua, ja verkon kaatumista. Norjassa on poronhoitoalueella alettu purkamaan satoja myllyjä oikeuden päätöksen perusteella.

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKISANOMAT OY
Torikatu 2, 2. kerros, 44100 Äänekoski
Avoinna sopimuksen mukaan
Puhelin 040 565 0941

TOIMITUSmarjo@aksa.fi
Marjo Steffansson
päätoimittaja 040 841 2945

MARKKINOINTIilmoitus@aksa.fi
Pirjo Hakkarainen
myyntipäällikkö 040 565 0941
Marjut Parola
myyntineuvottelija 040 730 4234
etunimi@aksa.fi

ILMOITUSVALMISTUS JA -AINEISTO
ilmoitus@aksa.fi

Tietosuojaseloste »
© Äänekosken Kaupunkisanomat Oy

AD Alfred
Elysium Solutions Oy