ÄKS

Metsä Fibre Oy hakee asemakaavan laatimista Äänekosken biotuotetehtaan eteläpuoliselle alueelle

11.06.2020 10:54
Henttalanmäen osallistumis- ja arviointisuunnitelman kansilehdellä oleva kartta sekä suunnittelualueen rajaus.
Sadan hehtaarin pinta-alalla varaudutaan teollisuuden investoihin.

Nykytilanteessa asemakaavoittamaton suunnittelualue rajautuu pohjoisessa biotuotetehtaan toiminta-alueeseen, idässä rautatiehen, etelässä kaupungin omistamaan Onkelantien asemakaava-alueeseen ja lännessä Kuhnamon rantaan sekä Teräväniemen asemakaava- alueeseen, jolla sijaitsee muun muasssa jätevedenpuhdistamot. Kaava-alueen rajaus voi täsmentyä suunnittelun aikana.

Samanaikaisesti on Äänekosken metsäteollisuuden alueella vireillä Metsä Board Oyj:n hakemuksesta Hiskinmäen asemakaava, joka sijoittuu biotuotetehtaan itäpuolelle rautatien ja Äänekoskentien väliselle alueelle.

Henttalanmäen asemakaava-alueen pinta-ala on noin 102 ha, josta noin 90 prosenttia on Metsä Fibre Oy:n omistuksessa. Metsä Fibre Oy:n omistuksen lisäksi alue käsittää kolme yksityisten omistamaa omakotitalokiinteistöä sekä vajaan 10 hehtaaria maa- ja metsätalouskäytössä olevaa yksityisen maanomistajan aluetta. Kysymys kuuluu: saako yksityisen maille kaavoittaa?

– Kaupungilla on itsehallintonsa puitteissa lähtökohtaisesti oikeus päättää mille alueelle kaava laaditaan, kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen sanoo.

– Ottaen huomioon Henttalanmäen asemakaava-alueeksi esitetyn alueen kaavamerkinnät lainvoimaisissa Äänekoski 2030 ja Suolahti 2020 osayleiskaavoissa on suunnittelualueen rajausta pidettävä suunnittelullisesti tarkoituksenmukaisena. Jättämällä pois yksityisten omistuksessa olevat maa-alueet ei asemakaavaratkaisulla olisi mahdollista saavuttaa osayleiskaavassa esitettyä tavoitetilannetta: laajan yhtenäisen teollisuusalueen muodostamista. Suunnittelualueen rajauksen ei voi katsoa olevan vastoin maanomistajien tasapuolisen kohtelun vaatimusta, kerrotaan kaupunginhallituksen esityslistalla.

Kaavan tavoitteena on osayleiskaavassa osoitetun maankäyttöratkaisun toteuttaminen ja osoittaa alueelle pääasiassa teollisuustoiminnalle varattua aluetta. Asemakaavalla varaudutaan metsäteollisuuden tulevaisuudessa tapahtuviin investointeihin ja mahdollistetaan toiminnan laajentuminen alueella.

Tavoitteena on lisäksi suunnitella alueelle toimivat liikennöintiratkaisut. Alueen kulkuyhteyksiä ja liittymäjärjestelyjä Äänekoskentielle tutkitaan kaavahankkeen aikana. Rekkkaliikenne on huolettanut Onkelantien asukkaita. Kaavan toteuduttua saattaa liikenne alueella lisääntyä.

– Liikenne otetaan huomioon parhain päin suunnittelun yhteydessä, Kinnunen sanoo.

Kaavatyössä otetaan huomioon alueen luontoarvot. Kaavan laadinnan aluksi alueelle tehdään luontoselvitys, jossa kartoitetaan liito-oravien, viitasammakoiden ja lepakoiden esiintyminen alueella.

Kaupungin kaavoitustoimi on sopinut hakijan kanssa, että kaavatyö laaditaan tilaajan laskuun konsultin toimesta. Konsulttina hankkees- sa toimii Ramboll Finland Oy / Tampereen toimisto. Sovittu on myös maankäyttösopimuksen tekemisestä kaavoituksen myöhäisemmäs-sä vaiheessa.

Hankkeesta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja alueelta on tehty liito-orava- ja viitasammakkoselvitykset sekä lepakkoselvityksen ensimmäinen vaihe.

Hankkeeseen liittyvä aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty 4.6.2020. Tavoiteaikataulun mukaan kaavaluonnos asetetaan nähtäville loppuvuonna 2020 ja kaavaehdotus vuoden 2021 alkupuolella. Kaavan hyväksyminen ajoittuu tavoiteaikataulun mukaan kevääseen-syksyyn 2021.

Vastaa

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKISANOMAT OY
Torikatu 4, 44100 Äänekoski
Ma-to 9–13 • Pe suljettu
Puhelin 040 565 0941

TOIMITUSmarjo@aksa.fi
Marjo Steffansson
päätoimittaja 040 841 2945

MARKKINOINTIilmoitus@aksa.fi
Pirjo Hakkarainen
myyntipäällikkö 040 565 0941
Marjut Kinnunen
myyntineuvottelija 040 730 4234
etunimi@aksa.fi

ILMOITUSVALMISTUS JA -AINEISTO
ilmoitus@aksa.fi

Tietosuojaseloste »
© Äänekosken Kaupunkisanomat Oy

AD Alfred
Elysium Solutions Oy