ÄKS

Tunteet pinnassa tuulivoimakeskustelussa – yleisöltä jyrkkä ei Liimattalan tuulivoimahankkeelle

30.11.2021 21:18 (muokattu 01.12.2021 11:35)
Energiequellen Karl Schultheis vastasi yleisön kysymyksin

Liimattalan tuulivoimapuston kaavaehdotusvaiheen kuulemistilaisuus keräsi kansaa ja kysymyksiä – ja nosti tunteet pintaan. Ensin pidettiin luento, sitten päästiin itse asiaan, eli asukkaiden kuulemiseen, 

 

Uusiutuvaa energiaa luonnon omista lähteistä – se ei saanut varauksetonta kannatusta Konginkankaalla järjestetyssä yleisötilaisuudessa. Kiinnostuneita oli saapunut paikalle runsaslukuisesti, noin 60 pään verran. 

Kaupungin kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi kertoi, että iltapäivän aikana tuulivoimasta käytiin keskustelua 12 henkilön kanssa.

Jos kaava hyväksytään valtuustossa, niin hankkeen rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuonna 2023-2024. Toteutuessaan on tuulivoimapuisto toiminnassa ainakin 30 vuotta. Energiequelle Oy:llä on uusia hankkeita kehitteillä noin 2000 megawatin edestä. Yksi näistä on jo kaavoitusvaiheessa oleva tuulivoimala-alue Liimattalassa.

– Ihminen on hyödyntänyt tuulivoimaa jo vuosituhansien ajan, aloitti Karl Schultheis Energiequelle Oy:stä. 

Liimattalaan on kaavailtu enintään yhdeksän tuulivoimalaa. Kokonaiskorkeus lavan navasta kärkeen on korkeintaan 270 metriä. Tuulivoimapuiston teho tulisi olemaan alle 45 megawattia. 

– Liimattalan tuulivoiman sähköntuotanto riittäisi noin 27 000-33 000 kotitalouden vuosittaisiin tarpeisiin. Korvaamalla fossiilisia polttoaineita sähköntuotannossa hiilidioksidisäästöjä kertyy vuosittain noin 81 000-108 000 tonnia. 

Schultheis kertoi, että tuulivoimalla säästetään tällä hetkellä hiilidioksidia noin 600 kg/ MWh.

– Säästöt Liimattalassa olisi per tuulivoimala vuodessa ainakin 9000 tonnia, 15 000 MWh vuosituotanto, laskee Schultheis.

Schultheis vinkkasi, että tuulivoimalan rakentaminen työllistäisi Äänekoskella. 

– Tarkoitus on etsiä mahdollisimman paljon paikallista työvoimaa. Myös tiestön kunto ja kattavuus paranee.  Muistutetaan vielä, että tuulivoimalat tuovat kiinteistöveroja kunnalle, tuulivoiman elinkaaren aikana noin 180 000 euroa vuodessa. Tärkeänä mainittakoon, että tuulivoimala tuottaa vihreää sähköä, Schultheis muistutti puheenvuorossaan. 

Kaavaa laativan konsultin, Rambollin, projektipäällikkö Pirjo Pellikka kertoi, että suunnittelualue on noin 1245 hehtaaria. Etäisyyttä tuulivoimalasta lähimpään lomarakennukseen on 1,5 kilometriä ja asuinrakennukseen 1,4 kilometriä.

– Kaupunginvaltuusto päättää kaavasta, mitään ei ole vielä päätetty, Pellikka rauhoitteli kommentoijaa. 

Kuulemisen aikana saatiin runsaasti palautetta ja niihin on laadittu vastineet, jotka ovat olleet jo kaupunginhallituksen käsittelyssä. 

– Kaavaehdotusvaiheen kuuleminen muistutukset ja lausunnot tulee toimittaa kaupungille 20.12. mennessä, Pellikka sanoi. 

Vaikutukset pohjaveteen ovat olleet suurennuslasin alla. 

– Vedenottamolta lähimpään suunniteltuun tuulivoimalaan on noin 1,3 kilometriä. Pohjavesialueen rajasta lähimpään tuulivoimalaan on noin 600 metriä, Pelikka kertoi. 

Voimaloiden käytöstä poistamisesta on tullut paljon palautetta ja kyselyä. 

– Tuulivoiman toimijan on purettava käytöstä poistetut tuulivoimalat kohtuullisessa ajassa, eli purkulupa on haettava vuoden kuluttua voimalan pysähdyttyä, Pellikka sanoi. 

Rambollin meluasiantuntija Jari Hosiokangas esitteli melukarttoja. 

– Melumallinnus on tehty suunnitelluille voimalapaikoille, joka on tehty ympäristöministeriön ohjeen mukaan. 

Yhdeksälle voimalalle tehty melumallinnus ulkomelutasosta alittaa päiväajan ohjearvon (45 dB) ja yöajan ohjearvon (40 dB). 

– Pienitaajuinen melu jää asumisterveysasetuksen sisämelun ylärajan toimenpiderajan alapuolelle, kun huomioidaan rakennusten tavanomainen ääneneristävyys. Pienitaajuisen melun ensisijainen vaikutus kohdistuu nukahtamisen vaikeuteen, Hosiokangas kertoi. 

Välke eli vilkkuva valo on aiheuttanut Konginkankaalla pohdintaa. 

– Lähimmille asuin- ja lomarakennuksille ei välkettä esiinny lainkaan tai vuotuinen välkemäärä jää alle kahdeksaan tuntiin vuodessa, Hosiokangas lupasi. 

Rambollin pohjavesiasiantuntija is kertoi, että vedenoton kannalta tärkeä alue on Kurikkaharjun alue. Lähimmältä tuulivoimalalta on pohjavesialueen rajalta matkaa noin 600 metriä. 

– On arvioitu, ettei hanke vaikuta rakentamisen tai sen voimassaoloaikana luokiteltujen pohjavesien laatuun, määrään tai muodostumiseen eikä hankkeella ole haitallisia vaikutuksia yhteiskunnan tai yksityisen vedenottoon, sillä tuulivoimalat eivät sijoitu pohjavesialueelle, Mäki-Torkko sanoi. 

Esitysten jälkeen päästiin kysymysten pariin. Tunteet kuumenivat, kun ilmoitettiin, että puolitoista tuntia kestäneen kalvosulkeisten jälkeen annettiin puoli tuntia kysymyksille. Lisäaikaa annettiin vartin verran. Tunteita kuumensi myös äänentoiston puuttuminen ja se, ettei nähtäville tarkoitettu materiaali näkynyt kuin harvoille. 

(juttu jatkuu kuvan alla)

Kuulemaan tullutta yleisöä harmitti, kun kysymyksille annettiin liian vähän aikaa.

Marjatta Huhta puhui melusta, ja ilmanpaineen vaihtelusta, jota tuulivoimaloiden roottorit aiheuttavat kun lavat ohittavat voimalan rungon. 

– Tuuliturbiinisyndrooma on uusi, Ranskassa todettu sairaus, mitä tästä mieltä?

– Päätös ei ole lainvoimainen ja perustuu yhden lääkärin lausuntoon, Schultheis vastasi.

Esko Korjonen kysyi lapojen kulumisesta: muovia leviää ilmaan, ja kuuden vuoden välein joudutaan lapoja uusimaan. 

– Ei pidä paikkaansa, että yhdestä lavasta irtoaisi tonneittain muovia. On tulossa uusi innovaatio, joka tulee kierrättämään käytöstä poistettuja lapoja, Schulthe vastasi.

Nina Välimäki palasi pohjavesiasiaan. Hän vakuutti, että hänen tietonsa perustuvat luotettaviin lähteisiin. 

– Olen sitä mieltä, että puhdasta energiaa ei olekaan, mutta luontokatoa on luvassa. Tuulipuistoja voidaan rakentaa jo rakennettuun ympäristöön. Työllisyysvaikutukset Rambollin omiin tuloksiin viitaten: Liimattalan tuulivoima työllistäisi  suoraan 1,5 henkilöä vuodessa ja välillisesti 33 henkilöä, esimerkiksi tieteelliseen tutkimukseen tai liikkeenjohdon palvelukseen, joista valtaosa olisi muualta kuin Äänekoskelta.

Välimäki muistutti, että pohjaveden pilaaminen on laissa kiellettyä. 

– Meillä on oma asiantuntija, Äänekosken Energia, ja he ovat lausuneet näin: oman arvion mukaan on riskejä olemassa. Ramboll on vastannut, ettei hulevesien kerääminen ole tarpeellista, kun taas Äänekosken Energian mukaan on. Keskeistä on, ettei minkäänlaista riskiä saa syntyä, sillä pohjavesien pilaaminen on ympäristörikos. Rambollin kirjauksen mukaan pohjavesien riskejä voidaan vähentää, Välimäki sanoi ja sai yleisön aplodit. 

Voiko tämänkaltaista kaavoitusta hakea kuka tahansa? Näin kysyttiin yleisöstä ja pohdittiin voiko maanomistaja kieltää tuulivoiman rakentamisen mailleen. 

Jari Halttunen kertoo vastustavansa tuulivoimaa kaikin keinoin. 

– Koska meitä on täällä paljon paikalla, se kertoo siitä, että asia koskettaa.Haluan vastauksen 11,5 miljoonaa on vaikutusalueella olevien kiinteistöjen arvon menetys. Emme saa taloamme kaupaksi käypään hintaan. Kuinka te korvaatte tämän meille? Kuinka yhtiö kehtaa tulla näin lähelle asutusta. Energiequelle, eikö teitä hävetä kysyi Halttunen. 

(juttu jatkuu kuvan alla)

Annettu tieto ja esitetytyt kartat pohjavesialueista ihmetyttivät konginkankaalaisia.

Kyläyhdistyksen puheenjohtaja Markku Paananen harmittelee, ettei kyläyhdistys päässyt esittelemään valtuustolle kyläläisille tehdyn kyselyn tuloksia. Kyselyyn vastasi 235 konginkankaalaista. 

– Annan kaupungille risuja. Vastaajista 85 prosenttia oli sitä mieltä, että kaupunki ei ole onnistunut tiedottamisessa. Se harmittaa, sillä kyselyn mukaan lähes 83 prosenttia vastustaa Liimattalan tuulivoimalahanketta. Nyt ollaan maalaiskomdian äärellä, parin kilometrin päässä suunnitellusta voimalasta asuva Paananen sanoi ja lupasi lahjoittaa kiinteistönsä pois, jotta pääsee irti kiinteistöveroista. 

Käsitys tuulivoima-asiaan paikkakunnalla on kielteinen sanoi Marjatta Huhta. 

– Syy on tähän, että Äänekosken kaupunki on Rambollin ja Energiequellen kanssa suunnitellut asiaa keskenään, sanoi Marjatta Huhta. 

– Meitä ei ole osallistettu mitenkään, kaksi osapuolta hyötyy, kaupunki ja Enegiequelle, ja me joilta otetaan meitä ei ole kuultu! 

Pertti Hokkanen sanoo, että näytetyt kartat ovat vähätteleviä. 

– Tai niin niitä on tässä prosessissa käsitelty. On totta että kiinteistöjen arvo laskee. On tehty selvityksiä, mutta ihmisiä jotka asuvat säteellä ei heitä ole kuultu. 

– Tästä hyötyy kolme osapuolta, mutta me, jotka asumme täällä me menetämme. Mitä hyötyä on konginkankaalaisille ihmisille. Muut keräävät hyödyt ja me saamme haitat. Tuulivoima ei tuo pelkkää hyötyä, vaikka te niin mainostatte. 

– Koko maailma hyötyy vihreästä energiasta, Schultheis vastasi. 

Myös Henna Penttinen kertoi vastustavansa tuulivoimaa. Häntä komppasi Anna-Riitta Pentinpuro. 

– Kaupunginhallitus lähti keplottelemaan, sillä ei ensin lähtenyt tekemään ympäristönvaikutusarviointia. Kaupunki on tiedottanut huonosti ja nyt ollaan jo pitkällä kaavan valmistelussa, Anna-Riitta Pentinpuro sanoi ja harmitteli Energiequellen tapaa tuoda voimalat lähelle asutusta. 

– Pitäisi olla inhimillisempiä ja laskea paljonko hiilinieluja vähentyy jos tuulivoimalat tulevat, Pentinpuro sanoi.

Pentti Sipiäinen kertoo olevansa osumalinjalla ja vastustavansa hanketta. 

– Hanke venyy ja teknologia kehittyy, ja tuulivoimaa voidaan tuottaa pienemmilläkin myllyillä jotka ovat kauempana asutuksesta, Sipiläinen sanoi.

Tilaisuudessa ei kuultu yhtään tuulivoimaa Liimattalaan kannattavaa puheenvuoroa.

EDIT: Korjattu Nina Välimäen kommenttia joka koski työvoimaa. 

Vastaa

 1. Taito sanoo:

  Ihme änkyröitä. Siitä edestä neuvoteltava koko kaupungin alueelle hulevesimaksujaki luopuminen ja alennukset kiinteistöveroihin niin poismuuttoliike voisi vähän tasaantua ja sellasillakin ehdoilla myllyn pystyyn vaan .

 2. Bullriver sanoo:

  Ehdottomasti suunnitellut tuulivoimalat tulee liian lähelle asutusta. Etäisyyttä pitäisi olla yli 3 km. Nyt lähimmät asutukset tulevat kuulemaan matalataajuista kumeaa ääntä 7/24, jos tuo suunnitelma toteutuu.

  1. Timo Rautiainen sanoo:

   Ei pidä paikkaansa. Melu on aika vähäistä, kuunneltu on.

 3. Rupelihattu sanoo:

  Suunnitteluvaiheen jälkeen koko todennäköisesti tulee kasvamaan, niin kuin Ilosjoellakin. Monilla tuulipuistoilla on ollut trendinä myydä tuottamansa sähkö ulkomaisille toimijoille(sopimus kaikesta tuotannosta). Tuulivoimapuistoista ei näin ollen ole mitään hyötyä paikallisille, eikä myöskään Suomen sähköntuotantoon.

 4. Marko sanoo:

  Ennen poliitikot kantoi vastuuta yhteisien asioisden hoidosta.. nykyään hoidetaan 60 ihmisen asioita..niin tässä tapauksessa.. huolestuttaako Jari sua että tästä hankkeesta menetät ainakin minun äänen. Minä en tykkään tämmöisestä paskan puhumisesta..

  1. Reetta Korjonen sanoo:

   Marko, voitko vastata, mitä tarkoittaa tuo 60 ihmisen asiat. Tämä hanke koskettaa kielteisillä vaikutuksilla Mämmen, Häkkilän, Liimattalan, Karvalahden, Laajarannan, Liimattalan, Konginkankaan ja ehkä Räihänkin asukkaita erilaisilla asioilla. Pohjavetemme tulee sieltä n. 1000 ihmiselle. Niin, että Jari on sieltä ehkä saamassa sen yhden äänen korvauksen. Vai ihanko aikuisten oikeasti uskot, että nuo 300 m korkeat tinasotilaat antavat meille pelkkää hyvää, ei kielteisiä vaikutuksiako? Höh! !!!!!!! Haloo….

  2. Reetta Korjonen sanoo:

   Täällä tekstissä on tietoa ja sanallisesti vahvistettu tieto tilaisuudessa, että vedenottamolta on matkaa myllylle 1300 m. Kerrottiin myös, että runkotietä valmistetaan pohjavesialueelle 700 m.
   Näistä osaa jokainen laskea, että lähimmästä myllystä pohjavesialueelle on 600 m. Rambollin Pellikka nämä siellä kertoi. Kaavan hakija taas kertoi, että ei toimi pohjaveden alueella. On toistanut tätä koko ajan.
   Pellikka ei antanut väärää tietoa, mutta ei myöskään oikaissut palkanmaksajansa antamaa tietoa, jonka tiesi vääräksi. Hän siis osallistui virheellisen tiedon levittämiseen ja voisi ajatella, että tahallaan, kun ei oikaise virhettä. Näin meitä viedään kuin sitä pässiä narussa………

  3. Tuulastaja sanoo:

   Halttunenko on menettämässä ”Markon” äänen? No täältä suunnalta tulee useampi tilalle! Kyllä siinä mies piti lupauksensa kun nousi rohkeasti suuren maailman peluria vastaan pienen ihmisen puolesta!

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKISANOMAT OY
Torikatu 4, 44100 Äänekoski
Ma-to 9–13 • Pe suljettu
Puhelin 040 565 0941

TOIMITUSmarjo@aksa.fi
Marjo Steffansson
päätoimittaja 040 841 2945

MARKKINOINTIilmoitus@aksa.fi
Pirjo Hakkarainen
myyntipäällikkö 040 565 0941
Marjut Kinnunen
myyntineuvottelija 040 730 4234
etunimi@aksa.fi

ILMOITUSVALMISTUS JA -AINEISTO
ilmoitus@aksa.fi

Tietosuojaseloste »
© Äänekosken Kaupunkisanomat Oy

AD Alfred
Elysium Solutions Oy