ÄKS

Valtuustoryhmien budjettipuheenvuoroissa varsin yhteneväiset huolet ja huomiot

07.12.2021 18:54

Vuoden viimeinen valtuuston kokous sujui vanhan ja tutun kaavan mukaan, kun jokainen valtuustoryhmä sai pitää oman budjettipuheenvuoronsa. Ryhmät hyväksyivät kaupungin taloussuunnitelman ja talousarvion. 

 

Sosiaalidemokraattien valtuustoryhmän puheenvuoron piti Kari Kiiskinen. Hän muisteli, kuinka kuluvaan vuoteen on mahtunut monenlaisia käänteitä – on ollut yllätyksiä, tiedossa olevia muutoksia, haasteita ja jopa uhkakuvia.

– Mutta joukossa on ollut paljon myös mahdollisuuksia. Kaikkiin näihin on kunnassa pitänyt reagoida, niin meidän valtuutettujen kuin virkamiestenkin. Haasteisiin on lähdetty yhdessä hakemaan ratkaisua ja mahdollisuuksiin tartuttu rohkeasti.

Kiiskinen kiitteli, ettei Äänekosken kaupungin työntekijöitä ole koronan vuoksi lomautettu.

– Meidän on myös suuri kiittäminen terveydenhuollon parissa työskenteleviä ja kaikkia niitä tahoja, jotka ovat mahdollistaneet kunnan rattaiden pyörimisen myös erikoisolosuhteissa, Kiiskinen kiitteli.

Kuntatalouden pyörittämisen on sanottu olevan niukkuuden jakamista yhteiseksi hyväksi. Hän kysyi, mikä on yhteinen hyvä.

– Onko se toiselle sama kuin minullekin. Pitkälle on päästy kunnan taloudessa kymmenen vuoden takaisesta kriisitaloudesta. Tiukalla talouskurilla ja välillä kipeiltäkin tuntuneilla päätöksillä on saatu luotua kunta, jossa olemme jälleen tekemässä ylijäämäistä budjettia. Henkseleiden paukutteluun ei silti ole varaa. Valtionosuuksiin on odotettavissa laskua ja työttömyysaste on Äänekoskella edelleen maakunnan suurimpia. Myös eläkeläisten osuus kunnan väestöstä on muuta maata suurempi. Menopuolella on paineita niin lapsiperheiden palveluiden lisäämisessä kuin lisääntyvän vanhusväestön palveluiden ja olosuhteiden kehittämisessä. Kunnan rooli näiden väestöryhmien huomioimisessa on tärkeä myös siirryttäessä hyvinvointialueeseen, Kiiskinen sanoi.

Sosialidemokraattien mukaan suurimpia investointikohteita ovat Koulunmäen yhtenäiskoulun yläkoulun uusi rakennus tai peruskorjaus ja sen yhteyteen kaavailtu musiikkiopisto sekä mahdolliset nuorisotilat.

Kiiskinen sanoi, että visuaalisuus ja viihtyvyys ovat kuntalaisille tärkeitä.

– Ne ovat myös yksi asia, johon ulkopuolelta tuleva ihminen kunnasta ensimmäisenä kiinnittää huomiota.  Ensi vuoden talousarvioon onkin ilahduttavasti sisällytetty Äänekosken yleisilmeen kohentamiseen rahaa.

Kiiskinen tietää, että päätöksenteossa on joskus oltava nopea, joskus on syytä ottaa aikalisä.

– Mutta aina on pyrittävä toimimaan faktojen varassa, vaikka tunteet eivät päätöksenteosta koskaan olekaan poissuljettuja. Mennyttä vuotta on leimannut ryhdikäs päätöksentekokyky, joka on edistänyt asioiden eteenpäin saattamista. Tästä yhteen hiileen puhaltamisesta ja rohkeudesta kiitos niin vanhoille kuin uusillekin valtuutetuille, Kiiskinen toivotti.

Keskustan ryhmäpuheenvuoron käyttänyt Leila Lindell muistutti, että tämä valtuuston kokous on vuoden tärkein. Hän sanoi myös nyt on käsillä historiallisen talousarviopäätös, koska perustettavat hyvinvointialueet tulevat vaikuttamaan oleellisesti varsinkin vuoden 2023 taloussuunnitteluun.

– Kaupungin oma tuloveropohja kaventuu ja tuo pohja sisältää tällä hetkellä vielä paljon epävarmuuksia.

Lindell sanoi, että käsiteltävänä oleva talousarvioesitys on realistinen, joskin siihen liittyy myös epävarmuustekijöitä.

– Verokertymät ja valtionosuudet sekä myös toimialojen talouskurissa pysyminen ovat niistä suurimmat.

Keskusta esittää painokkaasti, että kaupunginvaltuustolla tulisi olla jatkossa talousarvioseminaarin muodossa aikaa tutustua talousarvioluonnokseen ja käydä riittävä pohjakeskustelu.

– Laajan kokonaisuuden kirjalliseen aineistoon tutustumiseen tulee olla aikaa enemmän kuin viikko. Talousarvioprosessin kehittäminen on Keskustan valtuustoryhmän mielestä välttämätöntä.

Keskustan ryhmä pitää myös hyvänä, että kaupunginjohtajan esitykseen on lisätty psykiatrisen sairaanhoitajan toimi perusopetukseen ja nuo tärkeät eurot löytyivät talousarvion sisältä.

– Määräaikaisuus tulisi kuitenkin poistaa, jotta tehtävään sitoutunut henkilö saadaan palkattua. Lisäksi tarve on ei vain vain yhteen vaan kahteen vakanssiin kummallekin koululle. Panostus lapsiin ja nuoriin varhaisena tukena on ensiarvoisen tärkeää.

Lindell muistutti, ettei Äänekoski ei ole pelkästään Äänekosken taajama, vaan että kaupungissa on Suolahti, Sumiainen ja Konginkangas. Keskustan valtuustoryhmä kantaa huolta Äänekosken eri alueiden epätasa-arvoisesta kehityksestä.

Keskustan valtuustoryhmä kantaa huolta Äänekosken eri alueiden kehityksestä.

– Äänekoskelaisen koulutuksen perusta on kuntapäättäjiemme vastuulla ja meidän on syytä tulevaisuudessa arvioida, onko kouluverkkoratkaisumme oikeanlaiset. Luovatko isot yksiköt riittävän turvalliset puitteet kasvuun ja kehittymiseen vai onko viisaampaa säilyttää alueiden elinvoimaa koulujen avulla taajamissa ja kylissä. Koulunmäen koulun osalta kannatamme uudisrakennusta, joka vastaa parhaiten tämän päivän opetuksen tarpeisiin ja mahdollistaa tilojen monipuolisen käytön, Leila Lindell sanoi.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenvuoron käytti Riikka Happo. Hän sanoi, että kulunut ja tuleva valtuustokausi tulevat olemaan historiassamme hyvin poikkeuksellisia.

– Parhaillaan otamme askeleita kohti hyvinvointialueiksi siirtymistä. Sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen siirtyminen maakuntien vastuulle, tulee näkymään kaupunkimme toiminnassa ja taloudessa ja tämä kaikki on meille uutta.Suuri osa nykyisistä verotuloista ja valtionosuuksista ohjataan jatkossa valtion kautta hyvinvointialueille. Kunnalta karsiutuu paljon tuloja, toki myös menoja. Kunta vastaa jatkossakin varhaiskasvatuksesta, opetuspalveluista sekä kulttuuri- ja liikuntatarjonnasta. Hyvän taloustilanteemme johdosta voimme edetä tuleviin vuosiin rauhallisin mutta maltillisin mielin, Happo sanoi.

Happo sanoi, että kaupungin muuttuessa tulee tukea henkilöstöä muutoksissa vahvistamalla työkykyä, osaamista ja kiinnittämällä huomiota työhyvinvointiin.

– Valmistaudumme hyvinvointialueeseen siirtymiseen myös palveluissa ja toiminnassamme. Työnantajana kaupungin tulee pyrkiä oikeudenmukaisuuteen ja kannustavaan työilmapiiriin. On tärkeää huolehtia koko kaupunkikonsernistamme ja keskustellen kehittää toimintaa yhteisen tavoitteen suuntaan. Meidän tulee kiinnittää huomiota työolojen kehittämiseen, jatkuvaan oppimiseen ja toimivaan johtamiseen.

Koronapandemia on näkynyt vastaanottopalveluiden sekä mielenterveys- ja päihdepalveluiden kasvavana tarpeena.

– Varhaisen tuen ja ennaltaehkäisevien palveluiden toimivuus ja riittävyys on ensiarvoisen tärkeää. Lapsiperheiden tarpeita tulee kuunnella herkällä korvalla ja kehittää esimerkiksi monipuolista ja arvokasta perhekeskustoimintaa muuttavan kaupungin tarpeisiin. Erityishuomiota kaipaavat perhesosiaalityö, lastensuojelu sekä jälkihuollon kehittämistyö. Omais- ja perhehoitajien arvokasta työpanosta ei voi liikaa korostaa.

Happo painotti, että Äänekoskella on otettava kaikki keinot käyttöön rekrytointihaasteiden suhteen esimerkiksi psykologien, hoitajien, varhaiskasvatuksen ammattilaisten, ruokapalvelutyöntekijöiden ja sosiaalityöntekijöiden osalta.

– Riittävä hoitajamitoitus arjen tuen yksiköissä ja tarpeeksi henkilöstöä kotihoidossa, kuuluvat toimivan vanhustenhoidon peruspilareihin. Oppisopimuskoulutusta ollaan myös lisäämässä, jotta saamme lisää tekijöitä oman kunnan tarpeisiin. Koulutus ja osaaminen on tärkeää pitää korkeatasoisena myös muilla aloilla ja kehittää yhteistyötä eri opinahjojen kanssa.

Seutukaupunkien väestökato ja pendelöinti näkyy myös Äänekoskella ja asumisen monipaikkaisuus, etätyöskentely ja ikäihmisten kasvava väestö ovat jo tämän päivän polttavia haasteita.

– Heikko joukkoliikenteen saavutettavuus on tärkeä keskusteluun nostettava asia. Äänekosken tulee erottua monimuotoisella asumisen tonttitarjonnalla, erityisesti tarjoamalla tilavia rantatontteja ja rauhallisia viheraluetontteja mutta myös helppoa, nykyaikaista keskusta- asumista ja yrityksille meidän tulee tarjota sujuvaa tonttiratkaisua Nelostien varresta.

Kaupungin strategiatyötä tehdessä vasemmistoliiton ryhmä toivoo vahvistettavan kuntalaisten oikeutta tietoon ja palveluiden kehittämiseen.

– Meidän tulee kommunikoida selkeämmin ja aikaisemmin tulevista suunnitelmista jotta asukkailla olisi todellinen mahdollisuus vaikuttaa heitä koskeviin päätöksiin. Äänekoski-ilmiö osallistaakin meitä kaikkia yhdessä avoimeen keskusteluun ja ideointiin, paremman kotikaupungin puolesta, Riikka Happo sanoi.

Perussuomalaisten Marko Laitinen piti oman ryhmänsä puheen. Hän sanoi valtuustokauden olevan vasta alussa ja että talousnäkymät ovat ainakin ovat vielä toistaiseksi hyvät. Laitinen muisteli, kuinka takana on tiivis ja mielenkiintoinen syyskausi erilaisissa koulutuksissa ja uuden strategian suunnittelussa. 

– Muutama sananen vielä yhteistyöstämme, muistetaan kunnioittaa jokaisen puheenvuoroja ja kannanottoja sekä muistetaan, että asiat voivat väitellä, ihmisten ei pidä väitellä, eikä oteta asioita liian henkilökohtaisesti. Kuntalaiset ovat meidät tänne äänestäneet ja uskon, että he haluavat meiltä päätöksiä koko Äänekosken hyväksi, eikä yksittäisten ihmisten intressien ajamiseksi. 

Laitinen laski suurimmiksi hankkeeksi Koulunmäen vanhan yläasteen hankkeet.

– Toivottavassti kaavoitusten joustava eteenpäin vieminen tuo yritykselle, niin suurille kuin pienemmillekin uusia mahdollisuuksia. Me tarvitsemme lisää työpaikkoja ja niitä saamme uusien yritysten kautta kuntaamme.

Erityiskiitokset perussuomalaisten ryhmä antaa kaupungin henkilöstölle venymisestä korona-aikana.

– Te olette suuri voimavara kunnassamme. Olemme huolissamme työntekijöiden jaksamisesta ja varsinkin määräaikaisten sopimuksien ketjuttamisesta pitkiksi ajoiksi. Olisiko mahdollista pyrkiä tekemään reilun mittaisia työsopimuksia, jotta ihmisten olisi helpompi suunnitella tulevaisuuttaan, Laitinen kysyi. 

Kokoomuksen valtuustoryhmän puheen piti Tarja Pullinen.

– En toista näiden kaikken puheita, koska kaikissa puheissa on ollut hyviä huomioita. Toivomme kuitenkin, että kaupunki huomioi paremmin yrittäjiä muun muassa käyttämällä heidän palveluitaan ja tekemällä hankintoja paikallisista yrityksistä. Toivon, että tulevaisuudessa Äänekoskesta tulee vieläkin parempi paikka asua ja elää.

Kristillisdemokraattien Paula Forsgrén sanoi, että talousarvio on aina kokonaisuus ja että kuulluista puheenvuoroissa on jo  tullut selkeästi esille ensi vuoden talousarvioon liittyvät toimintakulut, mihin rahaa budjetoidaan, kuinka paljon saamme verotuloja, mitkä ovat suurempia invenstointikohteita ja mikä on lainatilanteemme kaupungilla.

– Nyt olemme näkyvästi plussan puolella ja panostukset ovat oikeansuuntaisia. Elinvoimaa on. Vaikka nyt näyttää siltä että voimme huokaista, emme tiedä mitä tuleva vuosi ja vuodet tuovat tullessaan.

Forsgrén katsoi asiaa laajalta kantilta.

– Mitä maailmalla tapahtuu, mihin suuntaan maailman talous lähtee menemään. Moni asia voi heitä kuperkeikkaa lyhyessäkin ajassa.

Reilun kuukauden kuluttua pidetää Suomen ensimmäiset aluevaalit ja niiden myötä tapahtuu isoja muutoksia.

– Nyt kuntien vastuulla on ollut sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoiminnan järjestäminen. Jatkossa nämä siirtyvät hyvinvointialueille. Mitä tulevaisuudessa tapahtuukin meidän tulee pitää jatkossakin huolta kuntalaisten hyvinvoinnista ja panostaa siihen. Turvallinen ja laadukas elämä eri ikäkausissa  ja erilaisissa elämän tilanteissa oleville,  on perusoikeus. Oli sitten kysymys ikäihmisistä, taloudellisessa ahdingossa olevista perheistä, vammaisten palveluista tai psykiatrista apua tarvitsevista lapsista ja nuorista.

Forsgrén sanoi, että kaikilla tulee olla on oikeus saada äänensä kuuluviin ja heillä  valtuutettuina on velvollisuus tehdä ja toimia luottamustehtävissämme niin että heidät huomioidaan.

– Kolmannen sektorin toimijat kuten avustusjärjestöt, seurakunnat ja muut yhdistykset. Ne voisivat tulevaisuudessa olla kunnan voimanvarana entistä vahvemmin. Heillä on yhä merkittävämpi ja kasvava rooli esim.ystäväpalveluiden tuottamisessa tai ruokajakelussa. Ja heiltä kuuluu sellaista tietotaitoa  jota ei välttämättä muuten tule julki, Forsgrén muistutti.

Vihreiden äänen toi kuuluviin Kimmo Tuikka.

– Nyt on viimeinen kerta, kun Äänekosken kaupunginvaltuusto päättää sosiaali- ja terveyspalveuiden euroista. Huomattavaa on, että ensi vuonna lähes 500 Äänekosken kaupungin työntekijää siirtyy hyvinvointialueiden palvelukseen.

Muutoksista huolimatta Vihreät katsovat tulevaisuuteen kuitenkin luottavaisin mielin.

Vastaa

  1. Olin hoitaja, kunnes en enää oikeuksien polkemista sanoo:

    Ottikohan kukaan päättäjistä huomioon 400e e-passia kannattaessaan, ettei tuo e-passi tule kaikille kaupungin työntekijöille, kuten on kovaan ääneen mainostettu? Jokunen artikkeli takaperin JUKOn Hallikainen kertoi koronan koetelleen henkilöstöä, jaksaminen on ollut tiukilla mm. sijaispulan vuoksi. Jos joku, niin sijaiset ovat passin ansainneet sekä koronasta kärsineet omaishoitajat, keillä sijaispula ja lomapaikan hankaluudet ovat vetänyt jaksamiseen tiukille. Koko omaishoitajuuskäsite on ollut ala-arvoinen Äänekoskella ainakin viimeisen vuoden ajan, vaikka kaupungin harteilla on velvollisuus varmistaa omaishoitajan jaksaminen. Miksi palveluohjaaja ei tee työtään ja missä on omaishoitajien e-passit kiitoksena tekemistään säästöistä kaupungille?

    Oletteko ajatelleet miksi Äänekoski kärsii JUKOn Hallikaisen mainitsemasta sijaispulasta? Koska sijaisia ei arvosteta lainkaan kaupungin esimiesten toimesta vaikka osassa palveluita sijaisilla korvataan useampaa vakipaikkaa. Sijaisen tulee olla saatavilla 24/7 ja esimies lähestyy viestillä, myöhemmin jopa soittamalla, ellei reagoi välittömästi viikon ainoana vapaapäivänä tarjottuun ylimääräiseen vuoroon. ”Ei ole pakko tehdä” on usein keskustellessa vastaus, mutta kieltäytyessä saa esimiehen vihat päällensä useaksi viikoksi ja rankaistaan ”ei ole töitä tarjota” -argumentilla. Väitän vakihenkilöstön selvinneen sata kertaa helpommalla korona-ajasta, mutta todelliset venyjät jäävät aina ilman huomiota ja palkitsemista.

    Syy miksi itsekin jätin kaupungin sijaisuudet ja lopulta koko hoitoalan: sijaisena ei ole oikeutettu mihinkään esim. työhyvinvointia lisäävään tai parantavaan toimintaan tai palveluun, mutta edellytetään työn tekemistä kellon ympäri. Kertyneet lomat pidettiin silloin kun lomakaudet olivat ohi, koska olinhan sijainen. Työnantaja muisti työstäni työehtosopimuksen mukaisella palkalla, mutta tutun yksikön paikan tullessa julkiseen hakuun, en kelvannut edes haastatteluun. Se, jos mikä on ammattitaitoa loukkaavaa.

    Silloin kun henkilöstön palkitseminen koskee vain vakisopimuksella työskenteleviä, ei voi mainostaa palkitsemisen koskevan koko henkilöstöä. Väite koko henkilöstön palkitsemisesta on tekopyhä ja viestii asukkaille, ettei sijaisien ajatella olevan osa kaupungin työntekijöitä/henkilöstöä. Olin hoitaja, kunnes en enää jaksanut oikeuksieni polkemista.

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKISANOMAT OY
Torikatu 2, 2. kerros, 44100 Äänekoski
Avoinna sopimuksen mukaan
Puhelin 040 565 0941

TOIMITUSmarjo@aksa.fi
Marjo Steffansson
päätoimittaja 040 841 2945

MARKKINOINTIilmoitus@aksa.fi
Pirjo Hakkarainen
myyntipäällikkö 040 565 0941
Marjut Parola
myyntineuvottelija 040 730 4234
etunimi@aksa.fi

ILMOITUSVALMISTUS JA -AINEISTO
ilmoitus@aksa.fi

Tietosuojaseloste »
© Äänekosken Kaupunkisanomat Oy

AD Alfred
Elysium Solutions Oy