ÄKS

Henttalanmäen asemakaavavalitus kaatui Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa – päätös oli selkeä

09.11.2022 13:32 (muokattu 09.11.2022 13:44)
Arkistokuva: Äänekosken kaupunki

Henttalanmäen asemakaavasta tehty valitus kaatui Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa niin sanotusti kuusi-nolla. Hallinto-oikeus hylkää valituksen oikeudenkäyntikuluvaatimuksineen.

 

Luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen jätti 17.1.2022 päivätyn valituksen Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen Metsä Fibren suunnitellun uuden tehdashankkeen Henttalanmäen asemakaavan hyväksymisestä. Valituksen perusteena oli hankealueella ja sen laidoilla tehdyt liito-oravahavainnot.

Kaava-alueen pohjoisosan metsäalueelta havaittiin luontoselvityksen mukaan liito-oravan papanoita neljän järeän kuusen tyveltä. Suhteellisen vähäinen papanamäärä ei selvityksen mukaan kuitenkaan viitannut liito-oravan pesintään.

– Kun lisäksi otetaan huomioon, että alueen on luontoselvityksessä arvioitu muuttuneen voimakkaan harvennushakkuun vuoksi liito-oravalle soveltumattomaksi ja alueen ainoa mahdollinen kulkuyhteys on kapea linja itään päin, liito-oravan elinmahdollisuuksien alueella on saadun selvityksen perusteella arvioitava heikentyneen niin huomattavasti, ettei aluetta voida enää pitää liito-oravan lisääntymis- tai levähdyspaikkana. Samasta syystä aluetta ei myöskään voida pitää sellaisena liito-oravan kannalta soveliaana elinympäristönä, jolle liito-orava todennäköisesti palaisi ja joka oikeuskäytännöstä ilmenevän varovaisuusperiaatteen perusteella tulisi jättää kaavoittamatta teollisuusalueeksi, päätöksessä todetaan.

Hallinto-oikeuden päätöksen yhteenvetona kumotaan kaikki valituksen aiheet.

– Valtuuston hyväksymää lainmukaista kaavaa ei voida kumota sillä perusteella, että valittajan käsityksen mukaan alueelle ei saisi perustaa suunniteltua runsaasti lähialueen puuta käyttävää teollisuuslaitosta. Valtuusto ei ole kaavaa hyväksyessään käyttänyt sille kuuluvaa harkintavaltaa väärin. Valtuuston päätös ei ole valituksessa esitetyillä perusteilla lainvastainen eikä sitä ole syytä kumota, Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksessä sanotaan.

Henttalanmäen asemakaava mahdollistaa 900 000 kerrosneliömetrin rakentamisen.

Aiemmin ÄKSässä:

Vastaa

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKISANOMAT OY
Torikatu 2, 2. kerros, 44100 Äänekoski
Avoinna sopimuksen mukaan
Puhelin 040 565 0941

TOIMITUSmarjo@aksa.fi
Marjo Steffansson
päätoimittaja 040 841 2945

MARKKINOINTIilmoitus@aksa.fi
Pirjo Hakkarainen
myyntipäällikkö 040 565 0941
Marjut Parola
myyntineuvottelija 040 730 4234
etunimi@aksa.fi

ILMOITUSVALMISTUS JA -AINEISTO
ilmoitus@aksa.fi

Tietosuojaseloste »
© Äänekosken Kaupunkisanomat Oy

AD Alfred
Elysium Solutions Oy